Antidopingpolicy

Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) har 2009-03-09 antagit detta antidopingprogram.

Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) skall arbeta aktivt för en dopingfri verksamhet inom förbundet, dess specialdistriktsförbund (OF) och anslutna föreningar samt upprätthålla en uppdaterad plan för antidopingarbetet.
Vidare skall SOFT samverka med det Internationella Orienteringsförbundet (IOF) och dess medlemsländer för att motverka spridning och bruk av doping för att behålla en dopingfri idrott också i framtiden.

SOFT:s antidopingpolicy
Grunden för SOFT:s antidopingarbete finns i Riksidrottsförbundets antidopingpolicy:
"Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras."
Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare dess självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

Vad är doping?
Den svenska idrottens antidopingreglemente som utgår från WADA:s Världsantidopingkod, finns på Antidoping Sveriges hemsida. Antidoping Sverige är den nationella antidopingorganisationen i Sverige. Både SOFT och IOF omfattas av Världsantidopingkoden. I samband med IOF sanktionerade arrangemang, definierade nedan, gäller IOF:s regler. Dessa finns på IOF:s hemsida. På Antidoping Sverige:s hemsida finner man även WADA:s gällande dopinglista, som talar om vilka substanser och metoder som är förbjudna inom idrotten. Använd läkemedelssök (tidigare röd-gröna listan) för att ta reda på om ett läkemedel är dopingklassat eller ej. Idrottaren är skyldig att känna till och följa dopingreglerna. Enligt idrottens dopingregler är idrottsutövare personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt.

Därför är doping förbjudet
Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter:
• Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. 
• Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen. 
• Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse. 
• Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till fyra års fängelse.

Dispensregler
Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Löparen ansvarar själv för att söka dispens. Information om dispensreglerna finns på Antidopings Sveriges hemsida, SOFT:s och IOF:s hemsidor. För dispenser i samband med IOF-sanktionerade arrangemang gäller IOF:s regler och dispenser skall sökas via IOF.

Kosttillskott
Antidoping Sverige och Riksidrottsförbundet avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser. Enligt idrottens dopingregler är idrottsutövare personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt. Den som befinns vara dopad riskerar alltid att bestraffas, oavsett orsak. 
Läs mer om RF:s kostrekommendationer. SOFT har beslutat att följa Riksidrottsförbundets ställningstagande om kosttillskott, vilket bland annat innebär att en väl sammansatt kost täcker de flesta idrottares behov av näringstillskott. Huvudlinjen är att eftersträva en, utifrån aktuell kunskap, korrekt sammansatt kost med hänsyn till de skilda behoven vid olika belastning i samband med träning och tävling respektive återhämtning.
Receptbelagda läkemedel genomgår kontroll. Av Läkemedelsverket registrerade naturläkemedel tillverkas med samma kvalitetskrav som läkemedel. 

Dopingkontroll
Dopingkontroller är tillsammans med information och utbildning de viktigaste verktygen i idrottsrörelsens antidopingarbete. De allra flesta idrottsutövare har accepterat att dopingkontroller behövs och så gott som alla kontroller genomförs därför i god anda. Många idrottsutövare är glada att få visa att de är "rena".
Kontrollerna genomförs såväl i samband med tävling som vid träning. Dopingprov kan även tas vid andra tillfällen, t ex genom hembesök. Dopingkontrollerna utförs av legitimerade dopingkontrollfunktionärer.

Vad gör SOFT?
Ansvarsfördelningen när det gäller information och kunskapsspridning om SOFT:s antidopingprogram (ADP) ser ut som följer:
- Förbundsstyrelsen utfärdar övergripande riktlinjer och direktiv för antidopingarbetet inom SOFT:s alla organisationsled.
- Förbundschefen har det yttersta operativa ansvaret för genomförandet av antidopingarbetet.
- Chefen för individutveckling och förbundskansliets handläggare har ansvaret för att riktlinjer och ADP marknadsförs och sprids.
- Landslagsledning och förbundsläkare har ansvaret för att en årlig plan upprättas där kontinuerlig och fördjupad kunskap till alla landslagsaktiva beskrivs. Planen skall bl.a. omfatta dispensförfarande, och den aktives ansvar i alla ärenden som rör doping och antidopingarbetet.
- Tränare i elitklubbar, på orienteringsgymnasier och andra elitorienteringsmiljöer ansvarar för att SOFT:s information, ADP, förs ut till berörda aktiva samt att aktuella frågor kring doping och antidopingarbetet diskuteras.
Genom att medverka i Antidoping Sverige:s nätverk inom antidopingområdet kan SOFT inhämta, tillhandahålla och sprida aktuell kunskap inom förbundet.
Den viktigaste delen i arbetet för en dopingfri idrott består av förebyggande åtgärder i form av 
- information
- utbildning 
- tester
- avtal

Information
Samtliga landslagsgrupper informeras via förbundsläkare/na
- Information till övriga orienterare sprids via förbundets egen tidning och via hemsidan. 

Utbildning
SOFT:s antidopingprogram skall utgöra en del i utbildningen av landslagsaktiva, vilket skall ske i samband med träningsläger med mera Elitaktiva, övriga aktiva, tränare, SDF-styrelser, elitklubbar etc ingår även bland de s k prioriterade målgrupperna. Information i förebyggande syfte sker till ungdomar och föreningar. 
SOFT ansvarar också för att det i samtliga ledar- och tränarutbildningar finns med moment omkring antidoping. Huvudlinjen för att bemöta all typ av doping är att kunna ge kunskap som visar att man kan nå framgångar utan förbjudna medel eller metoder.
Under 2022 publicerade Antidoping Sverige 12 filmade föreläsningar som beskriver olika områden inom antidopingarbetet.
Föreläsningarna går att se här

Dopingkontroller
Dopingkontroller kan initieras av Antidoping Sverige eller genom att SOFT beställer egna kontroller. Syftet med dopingkontroller är att ha en avskräckande och upptäckande effekt.

Avtal
Samtliga löpare som blir uttagna i förbundets landslagsgrupper får underteckna ett avtal som bland annat innehåller avsnitt om att de tagit del av detta dokument. Samtliga landslagsaktiva ska även genomföra Antidopings Sveriges antidopingutbildning "Ren vinnare".
Vidare görs en uppföljning om användning av ev. läkemedel som löpare använder pga. medicinska grunder.

Slutord
Det avgörande för att vi ska lyckas nationellt med vårt antidopingarbete är 
- att alla som verkar i förbundet tar aktivt avstånd från all typ av doping men också all annan typ av fusk. 
Vidare skall SOFT:s ambition internationellt vara att på olika sätt inta en pådrivande roll i samarbete med det Internationella Orienteringsförbundet (IOF) när det gäller det förebyggande och systematiska arbetet mot det förödande fusk som doping innebär.
Det innebär bland annat:
- att alla länder som representeras vid stora internationella mästerskap skall avkrävas ett 
antidopingprogram 
SOFT:s ansvar som folkrörelse och inte minst rollen som ungdomsfostrande organisation kräver insatser av alla nivåer när det gäller denna kamp och arbetet med de etiska principerna inom våra idrotter. Rent spel och fair play skall vara ledord för arbetet!
Målet är att orienteringsidrotten alltid nationellt men även internationellt skall vara helt fri från doping!

Mer om dispensansökan
Enligt WADA:s reglemente från 2012-01-01

Vad är doping?
WADA:s dopinglista beskriver vad som är doping inom idrotten. Den svenska idrottens dopingreglemente, som utgår från World Anti-Doping Code, finns på Antidopings Sveriges hemsida. Både Svenska Orienteringsförbundet och Internationella Orienteringsförbundet, IOF, har anslutit sig till WADA:s Anti-Doping Code. I samband med IOF-sanktionerade arrangemang, definierade nedan, gäller IOF:s regler. Dessa finns på IOF:s hemsida
På RF:s hemsida finner man även WADA:s dopinglista och Röda listan över dopingklassade läkemedel. Hämta Röda listan från Antidoping Sveriges hemsida. Idrottaren är skyldig att känna till och följa dopingreglerna. Enligt idrottens dopingregler är idrottsutövare personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt.
Vilka behöver dispens i orientering?
Det är viktigt om du behöver någon form av medicinering att du alltid kontrollerar om medicinen innehåller något dopingklassat eller, om alternativ finns, använder en medicin som inte finns på dopinglistan.
Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Löparen ansvarar själv för att söka dispens och ombesörja erforderliga intyg enligt nedanstående indelning. Observera att vid deltagande i tävlingar inom idrottsgrenar där IOF inte är specialidrottsförbund gäller respektive specialförbunds indelningar och regler.
Aktuellt dispensförfarande bygger på en indelning i hög och låg tävlingsnivå enligt följande:


Indelning i hög respektive låg tävlingsnivå (uppdaterat 2015-07-10)
Hög tävlingsnivå eller utövarkategori:
Idrottsutövare som är uttagen till senior-, junior- eller ungdomslandslag. Idrottsutövare som omfattas av vistelserapporteringskraven inom den svenska kontrollpoolen.

Låg tävlingsnivå eller utövarkategori:
Övriga löpare som inte finns i ovan angivna kategori.

De två grupperna skiljer sig endast åt med avseende på dispensförfarandet, medan grundprincipen för användandet av dopingklassade mediciner är det samma. Bruket måste vara medicinskt befogat samt att behandlingen av aktuell sjukdom inte går att genomföra med icke dopingklassade mediciner. Observera att om du är bosatt utomlands gäller även respektive lands nationella regler och indelning i utövarkategori. Det är samma dopinglista och WADA:s regler som ligger till grund men vissa variationer kan förekomma.

För löpare som ingår i gruppen låg tävlingsnivå eller utövarkategori gäller:

Löpare i gruppen låg tävlingsnivå omfattas av en generell dispens men skall alltid i händelse av positiva dopingprov kunna uppvisa läkarintyg som bekräftar behovet av att använda dopingklassade mediciner. På begäran av Dopingkommissionen ska idrottaren, med hjälp av ett journalutdrag från behandlande läkare, kunna styrka att bruket är medicinskt motiverat.

För löpare i hög tävlingsnivå måste skriftlig dispens sökas för användare av dopingklassade mediciner.

För löpare i landslag, löpare i IOF testing pool samt alla löpare som deltar i IOF sanktionerad tävling skall dispensansökan skickas till IOF

För övriga löpare i kategorin hög tävlingsnivå skall ansökan skickas till Antidoping Sverige. Dessa gäller då nationellt och även internationellt på icke IOF-sanktionerade tävlingar. Dispensansökningar skall göras i så god tid som möjligt. Ansökan skall styrkas med följande intyg relevanta för aktuell diagnos och behandling: 

Från både Antidoping Sverige och IOF får du en skriftlig dispens, denna skall uppvisas vid dopingtest.

Som IOF sanktionerad tävling räknas: 
WOC för seniorer och juniorer, World Cup,, EOC och övriga kontinentala regionala mästerskap inom alla orienteringens discipliner.

Mer information om gällande regler och dopingklassade mediciner finns att läsa på Antidoping Sverige  samt Internationella Orienteringsförbundets antidopingsidor.

Kontakter
IOF: International Orienteering Federation, Drottninggatan 47 1/2 tr, 652 25 Karlstad
iof@orienteering.org www.orienteering.org
Antidoping Sverige, Virkesvägen 2 120 30 Stockholm. Postadress: Box 90288, 120 24 Stockholm

Rekommendationer för orienteringen i Sverige med avseende på plötslig hjärtdöd inom idrotten - uppdaterad 20120326
Svenska Orienteringsförbundets läkares rekommendationer om utredning av orienterares eventuella hjärtförändringar bygger på Riksidrottsförbundets arbetsgrupps sammanställning som gjorts under sommaren och hösten 2005. Vi ansluter oss helt till deras rekommendationer men måste samtidigt informera om hur Svenska Orienteringsförbundet vill att det praktiskt skall fungera inom orienteringen i Sverige.