Regelverket

Det finns fyra utgåvor av regelverket - en för var och en av våra fyra grenar. Dessa kan laddas ner via menyn nedan. På den här sidan presenteras också annat regelrelaterat, exempelvis vägledande regelbeslut tagna av förbundsstyrelsen.
Ladda ner regelverketVia länkarna nedan nås utgåvorna av regelverket för respektive gren - OL (orienteringslöpning), SkidO (skidorientering), MTBO (mountainbikeorientering) och PreO (precisionsorientering).
Övrigt regelrelaterat innehållVia länkarna nedan nås övrigt regelrelaterat innehåll.
Regelverkets struktur

Tävlingsregler

Reglerna kan, med utgångspunkt från deras funktion, indelas i påbud, förbud, rekommendationer, undantag och förklaringar. De kan identifieras genom sina nyckelord; påbudet innehåller nyckelordet ska, förbudet får inte, rekommenda­tionen bör och undantaget får. Förklaringsregler saknar däremot nyckelord.

Påbuden och förbuden är tvingande. Överträder någon en tvingande regel medför detta en risk för bestraffning.

Rekommendationerna beskriver önskvärda förhållningssätt. För sportens bästa är det viktigt att de följs, men handlar någon i strid mot en rekommendation kan denne inte bestraffas för detta.

Undantagen innebär en tillåtelse att avvika från en annars tvingande regel. Dispenser är till sin karaktär undantagsregler.

Förklaringarna är definitioner i vid mening. Deras uppgift är att underlätta inlärning och förståelse av regelverket.

Anvisningar

Anvisningarna förklarar hur enskilda regler ska tolkas och tillämpas. Varje anvisning har sitt ursprung från en eller flera regler. Det förekommer dock många regler som saknar anvisning.

Anvisningarna innehåller i varierande omfattning element av påbud, förbud, rekommendationer, undantag och förklaringar. Elementen har samma syfte som motsvarande regler.

En överträdelse av ett tvingande element (påbud eller förbud) i en anvisning är lika allvarlig och medför samma konsekvenser som en överträdelse av en tvingande regel.

En betydande del av anvisningstexterna saknar egentlig regelkaraktär. Detta material har tillkommit för att ge råd och tips till arrangörer och tävlande i olika situationer.
Regelverkets historiaDet äldre regelverket bestod av regler, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och anvisningar.

I nuvarande regelverk har tävlingsbestämmelserna i huvudsak införlivats med anvisningarna och de övriga bestämmelserna överförts till olika stöddokument som ligger utanför regelverket.

Reglerna har renodlats så att regeluppsättningen är mera principiell än tidigare. Detta har åstadkommits genom att en hel del detaljregler överförts till anvisningarna, samt att i andra fall principiellt viktiga regler rensats från detaljer.

Anvisningarna sågs över och uppdaterades i ljuset av den utveckling som sporten ständigt genomgår. Nya anvisningar har tillkommit, dels pga. den regelrensning som skett och dels pga. tillskotten från tävlingsbestämmelserna.

Ett huvudskäl för omstruktureringen av regelverket har varit att göra det flexiblare. Orienteringssportens högsta beslutande organ – förbundsmötet – är endast samlat under ett veckoslut vartannat år. Den begränsade tid som förbundsmötet har till sitt förfogande motiverar att regelverkets detaljfrågor överflyttats till anvisningar som beslutas av förbundsstyrelsen.

Formellt medför överflyttning en ökad makt i regelfrågor för förbunds­styrelsen. I praktiken leder detta till ett större inflytande för tävlings­konferensen och ordförandekonferensen, vars rekommendationer i högre utsträckning än tidigare kan omsättas i snabba beslut.