Förbundsmöte

Ordinarie förbundsmöte hålls vartannat år under tidsperioden 15 mars-15 april på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.
Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive OF, utsedda av OF-möte eller av OF:s styrelse i de fall OF-mötet uppdragit till styrelsen att utse ombud. Då ombud utses bör jämställdhet mellan könen och variation i ålder eftersträvas.

Kallelse till ordinarie förbundsmöte utfärdas av förbundsstyrelsen senast tre månader före mötet, dels genom brev eller e-post till OF.

Förbundsmöte 2024 kommer att hållas på Bosön den 23-24 mars.

Inkomna motioner

Protokoll och handlingar från förbundsmöten.
Information om valberedningen och motioner.
Verksamhetsberättelser och årsredovisningar för respektive år.
Årsredovisningar O-Ringen AB
Utmärkelser som delats ut

Söker du information från något tidigare förbundsmöte än 2010, skicka då ett mail till info@orientering.se.

Mer information om förbundsmötet med föredragningslista, ombud, rösträtt, valbarhet, beslut och valberedningen finns i gällande stadgar.

För frågor ta kontakt med Susanne Maarup susanne.maarup@orientering.se