Så skriver du en motion

En motion är en demokratisk rättighet och är ett bra sätt att föra fram sin åsikt på. Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något.

Vad säger stadgarna om motioner till förbundsmötet?En motion till Svenska Orienteringsförbundet kan handla om i stort sett vad som helst som har en direkt eller indirekt anknytning till Svenska Orienteringsförbundets alla verksamheter eller frågor.

Så här säger Svenska Orienteringsförbundets stadgar, 13§ om Förslags avgivande:

"Förslag till ärende att behandlas vid ordinarie förbundsmöte (motion) ska skriftligen vara respektive OF och förbundets kansli tillhanda senast den 1 november året före mötet. Rätt att inge sådant förslag tillkommer OF samt till förbundet ansluten förening. Berört OF:s yttrande över motioner från eget distrikts föreningar ska vara förbundets kansli tillhanda senast den 1 december."

Tre tipsAtt skriva en motion är inte så svårt som det kanske kan verka. Det finns dock vissa normer för att man lättare ska kunna förstå innehållet och besluta i ärendet. 

Här följer tre tips:

  • Tänk på att alltid skriva kortfattat.
  • Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas.
  • Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna i stället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

Mall som stödFör att undvika motioner som är ofullständiga, alltför vaga eller svåra att tolka har vi tagit fram en motionsmall med stödtext som kan fungera vägledande i arbetet med att skriva motioner.

Mallen är en vanlig Word-fil där vi har lagt in rubrikerna här nedanför.

Under varje rubrik finns en kort beskrivning. För att skriva din motion behöver du bara ställa dig i rutan med beskrivningen och börja skriva. Du kan naturligtvis ta bort den beskrivningstext som finns där. 

Så skriver du en motion: 

Rubrik

Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om. Den skall kunna användas i föredragningslistan till förbundsmötet och protokollet från förbundsmötet.

Bakgrund

Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet, dels för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

Motivering

Beskriv svensk orienterings problem i frågan. Varför finns det ett behov för svensk orientering att anta motionen? Diskutera även vilka eventuella hinder som kan komma att uppstå.

Bedömning

Föreslå en lösning på frågan och diskutera hur lösningen svarar mot behovet. Lämna förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt om möjligt förslag på alternativa genomföranden.

Förslag till beslut, yrkande

Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande. Vad ska exakt beslutas enligt din rekommendation? 

Undertecknande

Motionen ska undertecknas av behörig från din förening/distrikt.

Senast 1 november

Motionen ska skickas till respektive distriktsförbund, samt till Svenska Orienteringsförbundets kansli, senast den 1 november året innan aktuellt förbundsmöte.

Läs här vad som gäller i Svenska Orienteringsförbundets stadgar.