Hållbarhet

2030 är svensk orientering en av de ledande aktörerna inom idrottsvärlden gällande ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 2030 speglar medlemmarna i orienteringsidrotten befolkningen i Sverige, det vill säga att alla har samma möjligheter att delta i orienteringsverksamhet. 2030 genomförs orienteringsarrangemang på ett hållbart sätt med avseende på miljön och naturen.
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.
[Definitionen är hämtad från rapporten “Vår gemensamma framtid” som FN:s världskommission för miljö och utveckling, under ledning av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, lanserade 1987.]

Hållbarhet är en grundförutsättning för att vi ska vara framgångsrika och kunna bedriva en attraktiv verksamhet på lång sikt. Genom ett aktivt och målinriktat hållbarhetsarbete skapar vi en attraktiv organisation för anställda, medlemmar och samarbetspartners. Kunskap om orienteringens sociala, ekonomiska och miljö-/klimatmässiga avtryck ska genomsyra alla delar och nivåer i vår organisation. Hållbar utveckling har tre dimensioner och alla tre är lika viktiga för att kunna utveckla svensk orientering och nå våra mål mot 2030.

[Tillbaka till Strategisidan]

EKONOMISK HÅLLBARHET
Ekonomisk hållbarhet innebär att säkra verksamhetens långsiktiga ekonomiska stabilitet utan att det medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.

SOCIAL HÅLLBARHET
Social hållbarhet innebär att utveckla en verksamhet som värdesätter människors lika värde och sätter individens välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och behov i centrum.

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET
Miljömässig hållbarhet innebär att värna om miljö och hushålla med naturresurser så att nuvarande och kommande generationer kan tillgodose sina behov. Det innebär också att vi har tillgång till mark för träning och tävling utan att störa eller förstöra.

2023 beslutades en Hållbarhetspolicy för svensk orientering.

Läs mer om vårt pågående hållbarhetsarbete.


PRIORITERADE MÅL 2023-2024


Ekonomisk hållbarhet
Långsiktiga samarbeten med externa partners för att säkerställa en hållbar ekonomi över tid
- 2023 har förbundet ökat värdet på samarbetsavtal med 25 procent, så att det totala värdet uppgår till minst 4 Mkr.
- 2024 har förbundet ökat värdet på samarbetsavtal med ytterligare 15 procent, så att det totala värdet uppgår till minst 4,5 Mkr.

Säkerställa att de bidrag och medel som svensk orientering tilldelas och har möjlighet att söka speglar verksamhetsplanen, samt att arbeta för att långsiktigt utveckla och möjliggöra en hållbar ekonomi för föreningar, distrikt och förbund.

Social hållbarhet
Kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ (exempelvis styrelser, kansli, tävlingsarrangemang, arbetsgrupper) är representerade med minst 40 procent och alla, oavsett kön, har lika stort inflytande.

Samtliga utbildningar och mötesplatser är tillgängliga för deltagarna och utgår från ett inkluderande förhållningssätt.

Miljömässig hållbarhet
Svensk orienterings verksamhet bedrivs i enlighet med beslutad hållbarhetspolicy och miljömål för 2024.
- Fokusområden för 2023-2024 är utbildning och stöd till föreningar och arrangörer.

Svensk orientering prioriterar att fortsätta ha goda relationer och väl utvecklade samarbeten med för oss strategiskt viktiga aktörer/intressenter inom mark och miljö lokalt, nationellt och internationellt. (ex. IOF, NORD, RF, Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv, markägare).

Svensk orienterings miljöarbete bygger på forskning och vetenskapliga fakta och vi bidrar också själva till att ny forskning inom miljö och idrott bedrivs.
- Aktivt deltagande under 2023 och 2024 i forskning om ett hållbart idrotts- och friluftsliv genom MISTRA Sport & Outdoors.
- Aktivt deltagande under 2023 i Double Impact - minskade utsläpp och ökad tillgänglighet inom idrottsrörelsen (finansierat av Vinnova).