Organisation

Utredning av svensk orienterings organisation

Uppdatering den 2023-04-06:

På förbundsstyrelsens möte den 2023-03-28 beslutades att inte gå vidare med det initiala förslaget om att dela in nuvarande 23 distrikt i 5 nya distrikt till förbundsmötet 2024.

Förbundsstyrelsen har tacksamt tagit del av skrivelser från flera distrikt och vi är glada för det stora engagemanget samt alla frågor och synpunkter som kommit. Eftersom förbundsstyrelsen inte går vidare med förslaget till förbundsmötet 2024 blir de inkomna frågeställningarna i dagsläget inte aktuella.

Vi (kansliet och styrelsen) kommer istället att, under april månad, inleda nya dialoger med samtliga distrikt med ambitionen att än bättre fånga de olika distriktens behov och tillsammans skapa förutsättningar för att kunna arbeta med Kompassriktning 2030 på ett framåtriktat sätt.

Om ni har frågor eller funderingar vänligen kontakta Susanne Maarup susanne.maarup@orientering.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En organisationsutredning gjordes 2012-13, som presenterades på ordförandekonferensen 2013. 

På ordförandekonferensen 2021 diskuterades organisationsutredningen på nytt. Därefter började ett arbete, vilket mynnat ut i ett förslag på ny distriktsindelning, som förbundsstyrelsen presenterade på ordförandekonferensen 2022.

Syftet med den föreslagna distriktsindelningen är att ge föreningarna ett likvärdigt stöd och likvärdiga förutsättningar för att nå de högt uppsatta målen i Kompassriktning 2030.

Målet var att lägga fram ett bearbetat förslag till ordförandekonferensen i november 2023 men vi ser redan nu att det blir en lite för tight tidplan och vi kommer att förlänga den. Tidplanen är inte det viktiga och antalet distrikt är inte det viktigt – det viktiga är att vi får möjlighet att nå målen i Kompassriktning 2030. Vi kommer att ta initiativ till fortsatt dialog med orienteringssverige om hur vi tillsammans ska utveckla svensk orientering.!

Mer information:

Presentation som hölls på ordförandekonferensen 2022

Underlag till presentationen med mer fakta

Filmer

Del 1—Så möter vi framtiden och når våra mål

Styrelseledamöter Ulrika Granfors och Jan Näslund berättar om förslaget till den nya distriktsindelningen:

Del 2—Tid för reflektion

Styrelseledamöter Jan Björklund och Ulrika Granfors reflekterar över de synpunkter som framförts när man rest runt och presenterat förslaget för distrikten, och förklarar hur tidsplanen ser ut härnäst:

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar, vänligen kontakta:


Susanne Maarup, förbundschef

Telefon: 0769-46 96 65
E-post: susanne.maarup@orientering.se

Lars Greilert, föreningsutveckling

Telefon: 010-476 53 66
E-post: lars.greilert@orientering.se

Ulrika Granfors, styrelseledamot

Telefon: 0700-01 91 31
E-post: ulrika.granfors@orientering.se

Jan Näslund, styrelseledamot

Telefon: 0705-65 51 87
E-post: jan.naslund@orientering.se

Svar på inkomna frågor (1 mars)

 • Det finns flera mål uppsatta i Kompassriktning 2030. De två övergripande målen är: flera och mera och världens bästa landslag, vilket vi gemensamt beslutat om. Här behöver vi hjälpas åt för att ge föreningarna de bästa förutsättningar för att de ska nå dessa mål.
   
  Dagens 23 distrikt skiljer sig väldigt mycket åt, vilket gör att de har olika förutsättningar. Några distrikt är små med få föreningar och få medlemmar medan andra distrikt är stora med fler föreningar och flera medlemmar.

  Det är en av flera faktorer som bidrar till att distrikten har helt olika förutsättningar för att lösa sina uppgifter.
  Vi vill skapa en distriktsorganisation som ger likvärdiga möjligheter att stödja föreningar och ledare, oavsett var i landet föreningen är verksam, vare sig den är stor eller liten och oberoende av verksamhetens inriktning. 
   
  Enligt våra stadgar ska OF främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet med Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) förbundsmötes och SOFT:s styrelses beslut. 
 • Vi tror att många föreningar behöver hjälp med att utvecklas framåt, utifrån den position som de befinner sig i idag, oavsett om det är en väl fungerande förening som vill ta nästa utvecklingssteg eller om det är en mindre förening som kämpar för sin överlevnad.
   
  Genom att samla alla stödpersoner som vi har tillgängliga i landet, på kansliet och inom våra förbund, kan vi tillsammans bilda starka arbetsgrupper inom olika kompetensområden. De kan, i sin tur, genom de nya större distriktens försorg, stödja föreningarnas ideella krafter för att göra utvecklingsinsatser.

  Ett område, som vi tror med fördel kan samordnas, är utbildning –
  för tränare, föreningsledare och arrangörer med kartritare och banläggare osv.

  Till exempel:

  • Det kan vara en region där man bestämt sig för att arbeta för att underlätta rekryteringen av nya ledare samt att ta fram förenklade koncept för att arrangera tävlingar.
  • Ett annat distrikt kan ha bestämt sig för att deras största behov är att effektivisera sin tillståndsansökningsprocess gentemot Länsstyrelsen.
  • Ett tredje distrikt vill utveckla Hittaut-konceptet ytterligare tillsammans.
  Genom att arbeta mer samordnat och fokuserat får vi mer kraft i utvecklingsinitiativen. Genom att arbeta tillsammans över större ytor och gemensamt skapa storskaliga lösningar gentemot utmaningar som många föreningar möter, kan betydligt fler orienterare och nya potentiella orienterare nås av vår rörelses samlade utvecklingsresurser. 
 • Det finns flera och olika konsekvenser.

  Uppdrag som förtroendevalda i styrelser blir färre, eftersom administrativa uppgifter kan samordnas.

  Det blir längre avstånd till de lokala förankringarna så det är en fördel om arbetsgrupper och kommittéer kan bibehållas i de mindre organisatoriska enheter som finns idag, såsom i våra mindre distrikt och som vi idag har i våra större distrikt med kretsindelning och zonindelning.

  Tävlingsplanering kan samordnas så att tävlingarna fördelas geografiskt för att minimera resandet.
 • Beroende på vilken typ av ärende det är och det lokala kontaktnätet, kan frågor hanteras av anställd personal, styrelse- eller kommittéledamot.

  RF-SISU distriktens konsulenter arbetar i första hand med att stödja föreningarna, inte specialdistriktsförbunden.
   

  Styrelse bör ha representation från hela distriktet. Lokala kommittéledamöter för t.ex. markfrågor tar lämpligen kontakt med länsstyrelsen. Anställd personal tar lämpligen kontakt med RF-SISU när utbildningar ska planeras och samordnas. Hur kontakterna sköts kan variera beroende på de lokala förutsättningarna och bestäms lämpligen inom distriktet. 
 • Det finns inget formellt förbundsmötesbeslut om en organisationsutredning.

  Enligt stadgarna har förbundsstyrelsen till uppgift att bereda de ärenden som ska föreläggas förbundsmöte.

  Enligt stadgarna är det också förbundsstyrelsen som fastställer OF:s namn och verksamhetsområde.

  Styrelsen vill utreda en förändring av distriktsindelningen, utforma en dialog med distrikt och föreningar för att därefter bereda ett förslag till ett framtida förbundsmöte.
   
 • Inom den befintliga organisationen finns det inte tillräckligt med resurser till stöd för samtliga föreningar i hela Sverige.

  Ett fåtal av dagens distrikt arbetar med aktiviteter för att nå de gemensamt beslutade målen, ett fåtal av dagens distrikt arbetar för att vi ska ha verksamhet i alla våra fyra grenar.

  Ett tillräckligt stort OF-bidrag, tillsammans med en tydlig beskrivning av vad OF-bidraget bör användas till, bör ge förutsättningar för en sammanhållen verksamhetsplanering.

  Det är stor skillnad i storlek och förutsättningar mellan dagens distrikt. Vi tror att genom att slå ihop och samordna resurser att förutsättningarna för distrikten blir mer likvärdiga i stödet till föreningarna.
   
 • Inom den befintliga organisationen finns det inte tillräckligt med resurser till stöd för samtliga föreningar i hela Sverige.

  Ett fåtal av dagens distrikt arbetar med aktiviteter för att nå de gemensamt beslutade målen, ett fåtal av dagens distrikt arbetar för att vi ska ha verksamhet i alla våra fyra grenar.

  Ett tillräckligt stort OF-bidrag, tillsammans med en tydlig beskrivning av vad OF-bidraget bör användas till, bör ge förutsättningar för en sammanhållen verksamhetsplanering.
 • Med dagens indelning blir OF-bidraget för litet för våra mindre distrikt. Det ger inte förutsättningar för tillräckliga resurser.
 • Dagens 23 distrikt skiljer sig väldigt mycket åt, vilket gör att de har olika förutsättningar. Några distrikt är små med få föreningar och få medlemmar medan andra distrikt är stora med fler föreningar och flera medlemmar.

  Det är en av flera faktorer som bidrar till att distrikten har väldigt olika förutsättningar för att lösa sina uppgifter.
   

  Dagens organisation har haft svårt att ge ett likvärdigt stöd till våra föreningar. Det behövs göras någon slags förändring för att vi ska ha möjligheter att nå de mål, som vi gemensamt har beslutat om. 
 • Dagens 23 distrikt skiljer sig väldigt mycket åt, vilket gör att de har olika förutsättningar. Några distrikt är små med få föreningar och få medlemmar medan andra distrikt är stora med fler föreningar och flera medlemmar.

  Det är en av flera faktorer som bidrar till att distrikten har väldigt olika förutsättningar för att lösa sina uppgifter. 

  Dagens organisation har haft svårt att ge ett likvärdigt stöd till våra föreningar. Det behövs göras någon slags förändring för att vi ska ha möjligheter att nå de mål, som vi gemensamt har beslutat om.
 • Föreningarna är kärnan i hela vår verksamhet, det är där våra medlemmar verkar varje dag och varje vecka.

  Med dagens organisation får inte alla föreningar information om vilka aktiviteter som finns att erbjuda, det är viktigt och här behövs en förändring.

  Det finns framgångsrika koncept som tagits fram, och som med fördel kan användas för att behålla och/eller rekrytera nya medlemmar, öka synligheten lokalt, både mot politiker och samarbetsparters.

  Exempel på koncept som fler föreningar bör få möjlighet att ta del av är Stjärnkampen, Hittaut, Naturpasset och Orienteringskurser.
   
 • Med dagens distriktsindelning når information, kunskap och kompetens inte ut till alla föreningar. Någonting måste göras för att våra föreningar ska få bästa möjliga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet, både på kort och lång sikt.  
 • Med dagens distriktsindelning når information, kunskap och kompetens inte ut till alla föreningar. Någonting måste göras för att våra föreningar ska få bästa möjliga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet, både på kort och lång sikt.
 • Med en organisation, där styrelser fokuserar på det strategiska arbetet för ett större område med stöd av anställd personal för den administrativa samordningen, gör så att kommittéer, arbetsgrupper och framförallt föreningsledare, kan fokusera på aktiviteter. 

  I dagens organisation når information, kunskap och kompetens inte ut till alla föreningar. Vi behöver skapa en organisation där alla föreningar har likvärdiga förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet, på både kort och lång sikt.
 • Med en organisation, där styrelser fokuserar på det strategiska arbetet för ett större område med stöd av anställd personal för den administrativa samordningen, gör så att kommittéer, arbetsgrupper och framförallt föreningsledare, kan fokusera på aktiviteter. 

  I dagens organisation når information, kunskap och kompetens inte ut till alla föreningar. Vi behöver skapa en organisation där alla föreningar har likvärdiga förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet, på både kort och lång sikt.
 • Med en organisation, där styrelser fokuserar på det strategiska arbetet för ett större område med stöd av anställd personal för den administrativa samordningen, gör så att kommittéer, arbetsgrupper och framförallt föreningsledare, kan fokusera på aktiviteter. 

  I dagens organisation når information, kunskap och kompetens inte ut till alla föreningar. Vi behöver skapa en organisation där alla föreningar har likvärdiga förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet, på både kort och lång sikt.
 • De fem distrikten blev en så jämn fördelning som möjligt.

  Norr blir stort geografiskt sett men blir ändå det mindre distriktet räknat till ekonomi, medlemmar och föreningar.
   

  Ett alternativ hade varit att anamma den indelning som Riksidrottsförbundet har, då blev det 19 distrikt, vilket inte skulle göra ekonomin tillräckligt stor för att resurssätta. 

  Ett alternativ, som fortfarande är aktuellt, är den regionindelning med sex regioner som finns sedan gammalt. Det finns flera möjliga sätt att dela in Sverige. Det skulle kunna bli ett pilotdistrikt, som man sedan utvärderar.

  Det skulle också kunna bli en indelning där valda delar samordnas regionvis, såsom t.ex. samordning och planering av utbildningar, utan att förändra dagens distrikt.

  En förändring av något slag kommer att behövas för att vi ska ha en möjlighet att nå våra gemensamt uppsatta mål.
   
 • Den föreslagna distriktsindelningen är inte beslutad.

  Ett fortsatt arbete inom de nya, föreslagna distrikten vore bra för att få en diskussion om möjliga alternativ till stöd för föreningarna.

  Det finns olika förutsättningar i olika delar av Sverige, vilket gör att detaljer i organisation och arbetssätt kan skilja sig åt.

  Det är darför det slutliga förslaget behöver tas fram genom en regional dialog.
   
 • Det kan göras på flera olika sätt, det kan fördelas mellan föreningar för att sedan slås samman eller så slås de egna kapitalen samman.

  Hur det egna kapitalet ska fördelas kräver involvering av föreningarna, eftersom det är föreningarna som demokratiskt sett bestämmer.
   
 • Riksidrottsförbundets rekommendationen är att föreningar ska utgå från Riksidrottsförbundets normalstadgar för idrottsföreningar, så det är inte självklart att föreningarnas stadgar påverkas. 
 • Hur valberedningarna sätts samman behöver föreningarna vara med och besluta om. Det beskrivs i stadgarna för distriktet.  
 • Ekonomin är ett område som kräver ytterligare utredning. Den skulle kunna samordnas på flera sätt, antingen med anställning per distrikt, per antal distrikt eller för samtliga distrikt. 
 • Fortsättning på fråga: Med tanke på hur mycket arbete det är med bokföringen för ett enda, ganska litet, distrikt känns det osannolikt att någon vill åta sig hela området på sin fritid.

  Svar: Ekonomin är ett område som kräver ytterligare utredning. Den skulle kunna samordnas på flera sätt, antingen med anställning per distrikt, per antal distrikt eller för samtliga distrikt.
 • Fortsättning på frågan: Det är extremt viktigt för småklubbarna ute i länet om vi vill fortsätta att rekrytera och behålla ungdomar.

  Svar: Det här är ett exempel på en fråga, som det kan finnas olika lösningar på. Vi tror att det är viktigt att föreningarna, inom den nya föreslagna distrikten, kan vara med och påverka hur ungdomsverksamheten ska bedrivs i distriktet.
   
 • Fortsättning på frågan: Med tränare på deltid som finansieras av föreningarna (inklusive leasingbuss för transporter till träningar, tävlingar och läger).

  Svar: Vi tror att det är en fördel om föreningar på lokal nivå kan samverka både kring den här, och andra frågor.
   
 • Fortsättning på frågan: Det är inte möjligt att ha lokalkännedom över 1/5 av landet.

  Svar: Lokal kännedom med markägare behöver finnas på föreningsnivå. Den lokala kännedomen är svår att ha även med dagens distriktsindelning.

  Om det finns behov av samordning för en större region i specifika fall och det behövs stöd, kan stöd ges lokalt eller regionalt, eller från anställda på SOFT-kansliet.
   
 • Fortsättning på frågan: som knyter ihop distriktet genom att vi ofta träffas i mindre sammanhang.

  Svar: Det finns alla möjligheter att fortsätta med dessa och liknande aktiviteter.
   
 • Fortsättning på frågan: Tävlingsansvarig anser att det är tillräckligt tidskrävande med tävlingsplaneringen inom nuvarande distrikt. När vi planerar tävlingar är det närliggande distriktet som vi har en viss samplanering med vid  förläggningen av tävlingarna.

  Svar: Hur tävlingsplaneringen ska göras behöver bli en diskussion i respektive distrikt, om det ska göras i en arbetsgrupp, på kansliet eller på annat sätt.
   
 • Fortsättning på frågan: Typ OL-dataföreningen med en massa utrustning och Kartföreningen? Kan de leva kvar "lokalt" i ett större distrikt? De ovan nämnda funktionerna är svåra att bibehålla utan ha kvar en organisation som väljer funktionärer och ledare lokalt. Om en anställd konsult ska ta hand om allt detta, kan man undra hur det ska bli tid över för den verksamhetsutveckling som ligger som grund för förslaget. Finns det en arbetsbeskrivning för de tilltänkta konsulenterna?

  Svar: Lokala föreningar med olika ändamål bibehålls med fördel lokalt. Det behöver också finnas en lokal förankring för att välja funktionärer och ledare.

  Ett förslag på arbetsbeskrivning för de tilltänkta konsulenterna finns, men det slutliga arbetsinnehållet behöver tas fram i dialog med respektive distrikt.

  Arbetsuppgifter som hittills varit aktuella är: en länk mellan SOFT och förening (uppdraget), stöd till förtroendevalda i distriktet, skapandet av mötesplatser och forum för föreningsledare, skapandet av nätverk med RF-SISU, kommuner, regioner med flera, och att samordna utbildningar för föreningsledare. 

   

Svar på inkomna frågor (27 januari)

 • Indelningen i 23 distrikt har funnits sedan 1943. Den skapades utifrån den tidens sätt, och de förutsättningar som gällde då, att bedriva idrott.

  Dagens samhälle är i konstant förändring, och det är något som vi behöver förhålla oss till. 

  Dagens 23 distrikt skiljer sig väldigt mycket åt, vilket gör att de har olika förutsättningar för att lösa sina uppgifter. Några distrikt är små med få föreningar och få medlemmar medan andra distrikt är stora med fler föreningar och flera medlemmar. Det är en av flera faktorer som bidrar till att distrikten har väldigt olika förutsättningar för att lösa de uppgifter som distrikten har.

  Vi vill skapa en distriktsorganisation som ger likvärdiga möjligheter att stödja föreningar och ledare, oavsett var i landet föreningen är verksam, vare sig den är stor eller liten och oberoende av inriktningen på dess verksamhet.
 • Vår idrott utvecklas genom den verksamhet som bedrivs i föreningarna.

  Vi tror att många föreningar behöver hjälp med att utvecklas framåt utifrån den position som de befinner sig i idag, oavsett om det är en väl fungerande förening som vill ta nästa utvecklingssteg eller om det är en mindre förening som kämpar för sin överlevnad.

  Genom att samla alla stödpersoner som vi har tillgängliga i landet, på kansliet och inom våra förbund, kan de tillsammans bilda starka arbetsgrupper inom olika kompetensområden. De i sin tur kan, genom de nya större distriktens försorg, stödja föreningarnas ideella krafter för att göra utvecklingsinsatser.

  Ett par exempel: Det kan vara en region där man bestämt sig för att arbeta för att underlätta rekrytering av nya ledare samt att ta fram förenklade koncept för att arrangera tävlingar.

  Ett annat distrikt kan ha bestämt sig för att deras största behov är att effektivisera sin tillståndsansökningsprocess gentemot Länsstyrelserna.

  Ett tredje distrikt vill utveckla Hitta ut-konceptet ytterligare tillsammans.

  Genom att arbeta mer samordnat och fokuserat kan vi får mer kraft i utvecklingsinitiativen. Genom att arbeta tillsammans över större ytor och gemensamt skapa storskaliga lösningar gentemot utmaningar som många möter, kan betydligt fler orienterare och nya potentiella orienterare nås av vår rörelses samlade utvecklingsresurser.
 • Enligt Svenska Orienteringsförbundets stadgar beskrivs distrikten, OF, som organ för Svenska Orienteringsförbundets regionala verksamhet. Förbundsstyrelsen bestämmer distriktens namn och verksamhetsområde, och geografiska utbredning. En förändring av distriktens namn och verksamhetsområde kräver en förändring av nuvarande stadgar.

  Beslut om förändring av befintliga stadgar beslutas på förbundsmötet. Givetvis är det viktigt, och en förutsättning, att dessa förändringar förankras brett i orienterings-Sverige.

  Det är just därför som vi nu genomför möten i alla distrikt så att så många som möjligt får en möjlighet att framföra sina synpunkter samt föra en dialog med SOFT.

 • Det som presenterades vid ordförandekonferensen var ett förslag. Under vintern 2023 kommer alla distrikt få information om förslaget och ges möjlighet att framföra sina synpunkter.

  I nästa steg planeras för möten och diskussioner i de föreslagna nya distrikten. Därefter ska förslaget bearbetas, tillsammans med distriktsrepresentanterna, för att sedan utmynna i ett förslag som kan presenteras på förbundsmötet 2024.

  Detaljerna kring arbetssätten kan skilja sig åt för de olika distrikten. Dock är uppgiften för alla distrikt densamma.

 • Enligt Svenska Orienteringsförbundets och distriktens stadgar så ska distrikten främja, utveckla och samordna orienteringsverksamheten i distriktet samt arbeta i enlighet med Svenska Orienteringsförbundets förbundsmötes beslut och förbundsstyrelsens beslut.

  I respektive distrikts stadgar beskrivs också de 18 olika uppgifter som distriktets styrelse ansvarar för. Det handlar bland annat om hålla ordning och reda på distriktets administrativa verksamhet och att följa de beslut som fattas på distriktets årsmöten.

  Distriktets styrelse ska också hålla sig underrättad om verksamheten i distriktets föreningar, SOFT och DF (distriktsförbundet).

  En annan uppgift är att informera föreningarna i distriktet om exempelvis SOFT:s och DF:s verksamhet. Distriktets styrelse har som uppgift att ansvara för tävlingsprogram, utse DM-arrangörer och besluta om frågor som rör DM. I distriktets stadgar finns beskrivningen av alla uppgifter.

 • Utgångspunkten för förslaget har varit att skapa ett antal ungefär lika stora distrikt, både vad gäller verksamhet och geografi.

  Redan tidigt stod det klart att det kommer att bli en eller flera kompromisser. En sådan kompromiss är avsteget från geografiskt lika stora distrikt. Stora avstånd är en utmaning som går att lösa på flera olika sätt.

 • Fram till och med hösten 2023 planeras ett antal möten med representanter från nuvarande distrikt och från de föreslagna nya distrikten.

  I samband med dessa möten kommer det att finnas möjligheter att diskutera nuvarande förslag och eventuella andra förlag.

  Till senhösten 2023 ska ett slutligt förslag vara klart.

 • Ideellt engagemang i en organisation är aldrig en självklarhet.

  Därför är ett av de prioriterade verksamhetsområdena i Kompassriktning 2030 just ledarutveckling. Det ideella ledarskapet är grunden för svensk orienterings utveckling. Det gäller oavsett hur organisationen ser ut.

  För att vi fortsatt ska ha ett stort engagemang inom orienteringsidrotten kommer vi att behöva rekrytera och utbilda ledare för olika funktioner.

  Vi kommer också att behöva se över arbetssätt och arbetsformer så att de gör det möjligt för människor att engagera sig ideellt. Det finns studier som visar att det ideella engagemanget är större än tidigare men att formerna för frivilligt arbete förändrats.

  Idrottsrörelsen har haft en del svårigheter med att anpassa sig och därför har det ideella engagemanget inom idrott minskat något över tid. För den som vill läsa mer, eller fördjupa sig, har vi samlat ett antal intressanta forskningsrapporter under "Forskning och studier" i Föreningssektionen, såsom Ideellt arbete inom idrottsrörelsen.
 • Utgångspunkten är att det inte ska bli längre resor till tävlingar. SOFT:s hållbarhetsmål i Kompassriktning 2030 är att orienteringen som sport ska minska sin klimatpåverkan och där är minskade transporter en viktig del.

  Även om de nuvarande distrikten slås samman till färre och större distrikt kommer det att vara viktigt att det finns orienteringstävlingar och andra orienteringsaktiviteter över hela landet. Det innebär att det kan finnas flera tävlingstillfällen samtidigt inom ett och samma distrikt. Vi vet att avståndet till tävlingar och andra aktiviteter är en avgörande faktor för många människor.

  Oavsett hur distriktsorganisationen ser ut kommer en viktig uppgift för distrikten vara att skapa en tävlingsplanering som är attraktiv för så många som möjligt.

 • Vi orienterare väljer själv vilka tävlingar som vi vill delta i, arrangera och hur de ska vara utformade. Det gäller även DM-tävlingarna.

  Idag bestämmer respektive distrikt själva till stor del hur DM-tävlingarna ska arrangeras. Distrikten bestämmer själva vilka grenar och vilka distanser som ska ha DM-status.

  I den föreslagna nya distriktsorganisationen kommer det vara fullt möjligt för respektive distrikt att själva bestämma vilka mästerskapstävlingar som man ska arrangera. Om ett distrikt vill genomföra flera DM - och dela ut Orienteringsförbundets mästerskapstecken - i olika delar av distrikt, så ska det vara fullt möjligt.

  Vi kan alltså fortsätta att genomföra distriktsmästerskap utifrån den distriktsindelning som vi har idag. Det finns redan flera olika typer av mästerskapstävlingar som arrangeras och genomförs på olika nivåer. Några exempel är svenska mästerskap, Götalandsmästerskap, Sydsvenska mästerskap och distriktsmästerskap. Det finns exempel på mästerskap i delar av ett distrikt.

  Det finns dock ett förbehåll när det gäller distriktsmästerskap. Om man vill dela ut Riksidrottsförbundets DM-tecken kan det bara delas ut vid DM-tävlingar inom respektive specialidrottsförbunds stadgade distriktsindelning.

 • Idag sätts lagen till USM:s distriktsstafett samman utifrån nuvarande distrikt. Om nuvarande distriktsorganisation förändras behöver inte förutsättningarna för USM:s distriktsstafett förändras. Den kan fortsätta att arrangeras utifrån samma förutsättningar som idag. Det viktiga är att ungdomar kan vara med och påverka förutsättningarna för tävlingen.

  Detsamma gäller läger och andra förberedelser inför USM. Det finns inget som hindrar att föreningarna i nuvarande distrikt tillsammans utser ledare som arrangerar och genomför förberedande läger för såväl USM som andra tävlingar. Det är snarare så att med en förändrad distriktsindelning kan goda idéer lättare överföras och implementeras i andra delar av distriktet eller andra distrikt.

  En ny organisation kan också skapa förutsättningar för andra sätt att arbeta och nya samarbeten kring exempelvis USM-läger och andra aktiviteter som berör flera olika föreningar.