Vägledande regelbeslut

Vägledande regelbeslut är tagna av förbundsstyrelsen och består av regelfall eller dispenser av principiell karaktär, vars beslut är vägledande för framtida regelfall.

2023  

Fel karta vid växel i stafett-SM i Medelpad

Ett lag tog fel karta vid växling i H21-klassen vid stafett-SM, vilket fick till följd att ett annat lag stördes motsvarande den tid det tog för arrangören att få fram en ny karta. Tävlingsledningens beslut om att diskvalificera laget som tog fel karta överklagades direkt till SOFT, utan protest till tävlingsjuryn som redan var upplöst då det felande laget kunde identifieras. Det visade sig att det felande laget hade samma gaffel som det drabbade laget och därmed blev godkänt i tidtagningssystemet. Det var först när de kvarvarande kartorna på kartplanket kontrollerades som laget kunde identifieras. 

Styrelsen beslutade att inte ändra tävlingsledningens beslut med motiveringen att diskvalificerad blir den tävlande eller det lag vars beteende eller löpning varit sådant att det kommit att utgöra hinder eller störning för annan tävlande. 


2019 

Felplacerad kontroll vid SM-kval i medeldistans i Hälsingland

En kontroll satt fel i två olika kvalheat. Juryns beslut att inte stryka tävlingen överklagades. Styrelsen anser att, trots att ett allvarligt fel har inträffat, har inte det sportsliga resultatet allvarligt störts sett till fördelningen av sannolika medaljaspiranter till respektive A-final. En ny tävling hade inte heller stått i proportion till störningen och det hade med största sannolikhet inneburit ett stort bortfall i antal startande, för att inte säga den extra kostnad klubbarna behövt lägga på sina SM-aktiva.2017

Saknade stämplingar vid Tiomila i Göteborg

Den elektroniska stämplingsbrickan gick sönder längs med banan för en tävlande i ett lag på sträcka 2 och laget godkändes inte. Efter jurybeslut överklagade laget till SOFT som menar att det inte råder något tvivel om att laget förmodligen passerat alla kontroller i det aktuella fallet. Trots det avslogs lagets överklagan.

Saknad enhet vid SkidO-SM i sprint i Furudal, Dalarna

I klassen D20 saknas stämplingsenhet vid en kontroll (#7). Deltagarna lämnade efter tävlingen in en protest och tävlingen ströks efter beslut av tävlingsjuryn. Klassen H18 hade samma bana men den klassen ströks inte. Tävlingsjuryns beslut överklagades, men SOFT upphävde tävlingsjuryns beslut och klassen godkändes, trots saknad stämplingsenhet.


 

2016

Fel karta i jaktstarten för D14 Kort vid O-Ringen i Sälen

I samband med O-Ringen 2016, etapp 5, fick de tre först startande deltagarna i D14 Kort fel karta i jaktstarten. Klassen ströks. Tävlingsjuryns beslut överklagades, men SOFT beslöt att inte ändra juryns beslut utan lät klassen förbli struken.

Upphävande av diskning pga fel startkort i PreO, klass A, vid O-Ringen i Sälen

En tävlande i klass A vid PreO-tävlingen, etapp 1, vid O-Ringen 2016, fick en felaktig karta i samband med starten. Den tävlande återvände till startplatsen och fick en ny karta och en ny starttid. Efter tävlingen diskvalificerades den tävlande för att ha bytt startkort, trots att han uppmanats om detta av startfunktionärerna. SOFT beslutade att upphäva diskvalifikationen.

 

2013

Diskning av obehörig deltagare vid SM i sprintdistans i Göteborg

Efter en anmälan om obehörigt deltagande vid SM i sprintdistans beslutar styrelsen att diskvalificera deltagaren i efterhand.

 

2012

Saknad stämpel vid SM i ultralång distans i Vansbro, Dalarna 

Segraren i H18 godkändes av tävlingsledningen, trots saknad stämpel i löparbrickan. Ärendet inkom som en överklagan till förbundsstyrelsen, men i regelgruppens yttrande uppmanades styrelsen att inte behandla överklagan då denna inte hade föregåtts av någon protest mot tävlingsledningens beslut.

I sitt yttrande redogjorde dock regelgruppen för hur arrangörer bör handla vid liknande händelser, vilket ledde till att förbundsstyrelsen gav regelgruppen i uppdrag att insamla och kartlägga tekniska funktionsavvikelser vid användning av elektroniska stämplingssystem. Det ledde i sin tur till en kommentar i regelverket om att tekniskt fel, konstaterat eller förmodat, inte automatiskt ska medföra att den tävlande underkänns.

Bedömningsfall sprintkarta vid O-Ringen i Halland

Den tävlande passerade ner för en brant, blev diskvalificerad, men menade att kartan var tveksamt ritad. Eftersom ärendet är ett bedömningsfall och tidigare instanser behandlat ärendet på ett korrekt sätt, där olika parter fått redogöra för sina respektive ståndpunkter, såg styrelsen ingen anledning att ändra OF:s beslut utan lät deltagaren förbli diskvalificerad.

SOFT:s regler kontra IOF:s vid WRE-tävling vid Silva League i Stockholm

Frågan gällde om vilket regelverk som gäller när delar av IOFs regelverk inkräktar på SOFT:s regelverk. Beslutet innebär att IOF:s regelverk vid WRE (World Ranking Event) endast avser utdelningen av WRE-poäng. Ärendet återremitterades till Stockholms OF.
 

Saknade stämpelregistreringar vid Tiomila i Kvarn, Östergötland

Ett antal lag diskvalificerades av tävlingsledningen efter att stämpelregistreringar saknats i löparbrickorna vid utläsningen. Styrelsen frikände lagen.

 

2011

Deltagande och representation vid SM-stafetten i Vänersborg, Västergötland

Ett antal lag hade medlemmar som redan deltagit vid mästerskapsstafetter i andra länder och diskades därmed.

Fel karta i jaktstart vid O-Ringen i Hälsingland

En ungdom i H13 antingen fick eller tog fel karta i jaktstarten. Den tävlande blev diskad, men arrangören ska återbetala anmälningsavgiften eftersom det inte kan uteslutas att ett misstag av arrangören bidragit till händelsen.

Passering över tomtmark vid NM-sprinten i Sandviken, Gästrikland

En löpare genade över tomtmark efter att ha tolkat verkligheten som annat än tomtmark. Löparen diskvalificerades. 

 

2010

Samlöpning vid Elitserien i medeldistans i Luleå

En löpare diskades efter att ha följt efter en annan under en stor del av banan, inklusive flera bommar. Löparen erkände att han följt efter, men att han inte haft nytta av detta.

Passering över förbjudet område vid ultralång-SM i Ronneby, Blekinge

En löpare diskades efter att ha passerat över förbjudet område, trots att det ej var utmärkt på tävlingskartan eller i terrängen. Kartkompletteringen vid start ansågs tillräcklig.

Dispensansökan tävlande för deltagande på två länders stafettmästerskap

Danska förbundet önskar att deras danska löpare undantas från regeln att endast få tävla om ett lands stafettmästerskap under samma kalenderår. Dispensen medges ej.

 

2009

Passering över tomtmark vid SM i sprint i Strömstad, Bohuslän-Dal

En tävlande genade över tomtmark efter att ha tolkat verkligheten som annat än tomtmark. Den tävlande diskvalificerades.

 

2008

Kvalitetssäkring vid Elitserien i Vimmerby, Småland

Efter kvalitetsproblem med kartan på elitseriesprinten i Vimmerby inkom ett brev till styrelsen med önskemål om att stryka tävlingen. Ingen åtgärd kring detta vidtogs. Däremot skapades arrangörscoachssystemet som en följd av denna tävling. Arrangörscoacherna säkerställer bland annat att systemet med OF:s kontrollanter fungerar fullt ut.

Startproceduren på etapp 4 vid O-Ringen i Sälen

Lift till start på O-Ringens fjärde etapp i Sälen 2008 innebar långa köer och deltagare som missade sin start. Arrangören friades från ansvar.