Lärgrupper

Vad är en lärgrupp?

Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans är det som kännetecknar lärgruppen. I lärgruppen finns ingen uttalad expert utan alla bidrar med sina kunskaper och erfarenheter. 
En lärgrupp är en mindre grupp människor som genom samtal och dialog lär av varandra och gemensamt söker kunskap för att utveckla färdigheter utifrån sina behov och intressen.

Man kan likna en lärgrupp med en studiecirkel. Syftet är att skapa förutsättningar för utveckling av såväl individen som föreningen. En lärgrupp behöver inte vara ett fysiskt möte utan det går utmärkt att genomföra träffarna digitalt.

Regler för att genomföra en lärgrupp

Om en lärgrupp ska godkännas som bidragsberättigad verksamhet i er förening gäller följande:

  • Den måste pågå under minst 3 utbildningstimmar. En utbildningstimme = 45 minuter. Det går att dela upp denna tid på fler tillfällen, till exempel 2 x 1,5 utbildningstimme.
  • Det måste vara minst 3 deltagare.
  • Deltagarna måste vara minst 13 år. Avsteg kan göras och låta deltagare från 7 år vara med. En förutsättning då är att lärgruppen är anpassad för just denna grupp.

Så här anmäler du er lärgrupp

Logga in i IdrottOnline (från föreningens IdrottOnline-hemsida).

  • Gå till ”Utbildning” > Gå till ”Anmälan” och välj ”Lärgrupp”.
  • Under fältet ”Studieplan” väljer du aktuellt namn för den lärgruppsplan ni jobbar med.
  • Fyll i de övriga fält som hör till er planering av lärgrupp.

Lärgruppsledare – föreningens viktigaste förändringsledare

Det är i samtalet och dialogen som ny kunskap växer fram. En duktig lärgruppsledare är viktig för att få bra samtal och bra diskussioner. Du får tips och råd av oss hur du kan leda ett samtal på ett engagerade sätt. I en lärgrupp möts deltagarna för att lära av och med varandra. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt. Lärande sker med utgångspunkt från ett lärande material, som kan vara en bok, film, tidningsartikel, webb eller annat samtalsunderlag som bidrar till ökad kunskap.

Pedagogiken i en lärgrupp bygger på att man lär bäst när man gör det tillsammans med andra. I första hand har ledaren för en lärgrupp inte rollen att lära ut ett ämne, utan att se till att gruppen fungerar på ett demokratiskt sätt och att alla känner sig delaktiga.

I din förening genomförs säkerligen flertalet insatser som är att beteckna som folkbildning.
Här träffas olika grupper för att lära av och med varandra i syfte att förbättra föreningsverksamheten. De insatserna är viktiga nycklar för att utveckla verksamheten och ett komplement till kurser och andra utbildningsinsatser.

Vi rekommenderar er att ta kontakt med en av RF-SISU:s idrottskonsulenter innan ni anmäler er lärgrupp.