Arrangörsguider SkidO

Deltävlingarna i Svenska Cupen ska erbjuda bra tillfällen för junior- och senioreliten att möta hård konkurrens på ett högkvalitativt arrangemang med bra kartor, utslags­givande banor och terräng. Cupen ska även ses som ett utbildnings­steg från nationell elit till världselit. 

Övrig arrangörsrelaterad information

Ansökan & tilldelning

Mer information och ansökan om tävling och tilldelning återfinns här.

Aktuella anmälningsavgifter SkidO


Aktuella anmälningsavgifter sammanställs på denna sida.

Uppdelning av avgifter i Eventor

Det är viktigt att anmälningsavgifterna läggs upp på ett korrekt sätt i Eventor.

Hur det görs förklaras här

Rättvisa och likvärdiga tävlingar

Regelverkets ändamål är att skapa rättvisa och likvärdiga tävlingar och därmed verka
normerande för tävlingsresultat vid olika tävlingar.

Tävlingar ska vara likvärdigt utformade för alla deltagare, samt arrangeras på ett sådant
sätt att diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder motverkas.

Kravet på likvärdig tävlingsutformning ska inte tolkas som att tävlingar i alla delar
måste utformas lika för alla deltagare. Mål om rättvisa och likvärdighet kan ofta
uppfyllas på olika sätt. Hänsyn får därför tas till bevarandet av orienteringsidrottens
särart och till arrangörens förutsättningar.

Tävlingar ska också vara likvärdiga varhelst i landet de anordnas. Det ska inte tolkas
som att de måste utformas i alla delar lika över hela landet. Regler och kvalitetsmål kan
ofta uppfyllas på olika sätt. Hänsyn får därför tas till lokala förutsättningar.

Se mer i regelverket.

Beräknade segrartider

Från och med 1 oktober 2022 gäller nya rekommenderade segrartider för SkidO.

Anvisningarna kommer att uppdateras i samband med nästa revidering. Tills vidare är ett separat stöddokument publicerat.