Projektstöd IF 65+

Projektstödet Projektstöd IF 65+ finns för att utveckla verksamheten i föreningen så att fler i målgruppen 65+ utöver orientering i föreningen. I den pågående perioden finns tvåprioriterade områden. De är Öka antalet föreningsmedlemmar i målgruppen 65+ och Öka antalet föreningar med verksamhet för målgruppen 65+. Projektstöd IF 65+ är en möjlighet att utveckla föreningsverksamhet för att nå nya målgrupper och få fler medlemmar.
Projektstöd IF 65+
Projektstöd IF 65+ finns för att utveckla verksamheten i föreningen så att fler personer i målgruppen 65+ väljer att idrotta i föreningen. Inom ramen för satsningen finns två prioriterade områden:
 • Öka antalet föreningsmedlemmar i målgruppen 65+
 • Öka antalet föreningar som bedriver regelbunden organiserad verksamhet för målgruppen 65+

Syfte
Syftet med Projektstöd IF 65+ är att utveckla verksamheten i orienteringsföreningen för att förbättra förutsättningarna för fler i målgruppen 65+ att regelbundet idrotta och delta i föreningsaktiviteter.

Målgruppen
Målgruppen beskrivs som 65+. Det innebär alla personer som är 65 år eller äldre och som i dag inte är medlem eller aktiv i en orienteringsförening.

Mer om att öka antalet föreningsmedlemmar i målgruppen 65+
Det övergripande målet med satsningen på målgruppen 65+ är att fler aktivt ska bedriva orientering i olika former inom ramen för orienteringsföreningens verksamhet. Redan i dag är åldersgruppen 65+ en relativt stor och aktiv grupp inom orienteringsidrotten. För närvarande är 18 procent av alla medlemmar i landets orienteringsföreningar 65 år eller äldre. Det innebär omkring 15 500 individer. Vi vill att antalet föreningsmedlemmar i målgruppen ökar.

Under 2023 genomförde Svenska Orienteringsförbundet en studie om vuxna nybörjare och hur vi kan bli fler medlemmar i orienteringsföreningarna. Studiens slutrapport finns här. Studien var inte enbart inriktad på målgruppen 65+ men de flesta av studiens slutsatser passar även för den gruppen. Några av slutsatserna för att nå nya målgrupper var att föreningar som är framgångsrika har en strategi och idé för hur man ska nå nya målgrupper. Följande punkter är en sammanfattning av en tänkbar rekryteringsstrategi.

 • Tydlig rekryteringsstrategi
 • Föreningen är synlig i lokalsamhället
 • Rekrytering via Naturpasset och Hittaut
 • Håll kontakt med tidigare medlemmar
 • Skapa möjligheter att prova på
 • Orienteringskurser för vuxna (65+)
 • Regelbunden organiserad vuxenträning (65+)
 • Medlemmar rekryterar vänner
 • Mentorer vid träning och tävling

Här följer några aktiviteter som kan vara en del av föreningens satsning på att skapa aktivitet för och rekrytera nya medlemmar ur målgruppen 65+ och som föreningen kan söka projektstöd för.

 • Aktivt uppsökande verksamhet bland deltagarna i Naturpasset och Hittaut genom att exempelvis erbjuda aktiviteter som ledarledda ”Naturpasspromenader”, ”Hittautpromenader”, ”löpgrupper för Hittaut”.
 • Bjuda in till såväl idrottsliga som sociala aktiviteter för målgruppen 65+ i syfte att rekrytera nya medlemmar till föreningens verksamhet.
 • Informationsmaterial, informationsaktiviteter, prova på-aktiviteter och liknande i föreningens lokalsamhälle.
 • Samverkan med andra lokala föreningar, organisationer och aktörer där målgruppen 65+ finns.

Föreningen kan kombinera två eller flera av ovanstående punkter i sin satsning. Föreningen kan även pröva andra idéer i syfte att öka antalet föreningsmedlemmar i åldersgruppen 65+.

Mer om att öka antalet föreningar som bedriver regelbunden organiserad verksamhet för målgruppen 65+

Vi vill öka antalet föreningar som regelbundet bedriver organiserad verksamhet för målgruppen 65+. För att locka och hålla kvar medlemmar krävs att en förening erbjuder attraktiv verksamhet. Föreningen kan söka stöd för:

 • Skapa en rekryteringsstrategi för målgruppen 65+.
 • Skapa ett attraktivt aktivitetsutbud i föreningen för målgruppen 65+. Aktiviteterna kan innehålla träning, tävling, sociala aktiviteter eller varför inte en kombination.
 • Skapa en strategi för att kunna rekrytera förtroendevalda, ledare och funktionärer ur målgruppen 65+.
 • Öppet stöd. Här har föreningen möjlighet att ska skapa och prova egna idéer för att rekrytera fler och skapa aktiviteter för målgruppen 65+. Målet ska vara att fler idrottar i föreningsregi.
Ansökan och ansökningsperiod

Projektstöd IF 65+ pågår från den 15 april 2024 till den 31 december 2025. Ansökan är öppen till och med den 25 oktober 2025, eller så länge de tilldelade medlen räcker. Alla projekt ska vara avslutade senast den 31 december 2025 och återrapporteras omgående efter projektets avslutning.

Alla föreningar anslutna till Svenska Orienteringsförbundet är välkomna att söka projektstöd. Ansökan kan göras löpande. Svenska Orienteringsförbundet granskar inkomna ansökningar regelbundet, vanligtvis i början av varje månad.

Ansökan om projektstöd görs via föreningens egen sida IdrottOnline. Under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline finns ansökningsformuläret Projektstöd IF 65+. Välj det sökbara område som är aktuellt för föreningens satsning och fyll i ansökningsformuläret. Här finns en manual för hur ansökan går till.

Avgränsningar

Projektstöd IF 65+ ska användas till särskilda insatser som syftar till att fler i målgruppen 65+ väljer att idrotta i en idrottsförening. Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla föreningens arbete med målgruppen 65+. Stöd ges inte till ordinarie verksamhet, det vill säga verksamhet som föreningen redan bedriver för målgruppen. Följande avgränsningar gäller för Projektstöd IF 65+.

 • Projektmedel kommer inte att beviljas till inköp av material till ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader. Projektmedel kommer inte att beviljas för att täcka kostnader för enskilda individer som exempelvis personlig utrustning, medlemsavgifter, anmälningsavgifter till tävlingar och liknande aktiviteter.
 • Ordinarie verksamhet. Projektmedel kommer inte att beviljas till ordinarie verksamhet, det vill säga verksamhet som redan idag ingår i föreningens aktivitetsutbud.
Om flera föreningar ska ingå i ett gemensamt projekt ska varje förening ansöka för sin del i projektet. Det innebär att utbetalning kommer att göras till varje deltagande förening efter att föreningen ansökt om projektstöd. Varje förening är ansvarig för att återrapportera sin del av projektet.

Forskning och fakta

Svenska Orienteringsförbundet följer kontinuerligt upp verksamheten på olika sätt. Det görs dels genom att ta fram statistik och följa utveckling och trender i verksamheten, dels genom att på olika sätt ta del av forskning inom området idrott.

Här finns en sammanställning av statistik och uppföljning av verksamhet

Här finns en sammanställning över aktuell forskning inom området idrott

Här finns studien Vuxna nybörjare

Upplysningar

Har du frågor och funderingar kring Projektstöd IF 65+ så kontakta:

Svenska Orienteringsförbundet
Lasse Greilert
070-548 11 60
lars.greilert@orientering.se