Kunskapsunderlag

Här listar vi några av de kunskapsunderlag som kan vara intressanta för en arrangör. Listan är hämtad från Naturvårdsverkets Arrangemang i naturen. Om länken inte fungerar kan du använda namnen som sökord i en sökmotor.

Arter och biologisk mångfald

Skogens pärlor, inkl. nyckelbiotoper, sumpskogar och forn- samt kulturlämningar Skogsstyrelsen - Skogens pärlor

Artfakta och rödlistan hos Artdatabanken - https://artfakta.se/rodlistan

Arter och artskydd (naturvardsverket.se) 

 

Skyddad natur

Skyddad natur - Skyddad natur (naturvardsverket.se)

Öppna data från Naturvårdsverket - Öppna data från Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Sveriges nationalparker - Sveriges nationalparker

Vägledning om organiserat friluftsliv i skyddad natur - Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur (naturvardsverket.se)

 

Kartor och fastigheter

Min karta - Min karta | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Ta reda på markägare - Vem äger fastigheten | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Information om samråd vid väsentlig ändring av naturmiljön - Samråd vid ändring av naturmiljön (naturvardsverket.se)

  

Vatten och våtmarker

Värdefulla vatten - Värdefulla vatten - Kartor & Gis - Data, kartor och rapporter - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Information om våtmarker från Artdatabanken - Våtmarker | SLU Artdatabanken

Myrskyddsplanen, rapport med landets mest värdefull våtmarker - Myrskyddsplan för Sverige (naturvardsverket.se)

 

Militära skyddsobjekt

Om skyddsobjekt Skyddsobjekt - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

 

Övrigt 

Länsstyrelsernas hemsida - https://www.lansstyrelsen.se/

Sametingets hemsida om samebyar - Samebyar - Sametinget

Naturvårdsverkets hemsida om allemansrätten - Allemansrätten (naturvardsverket.se)

Jakttider från Naturvårdsverket - Jakttider (naturvardsverket.se)