Forskning & studier

Här nedan finns länkar till olika forskningsrapporter och studier som har koppling till idrott och orientering. Här finns också länkar till andra sidor där det går att hitta rapporter av olika slag.


Att ta del av forsknings och studier är ett sätt att vara i framkant och att utveckla verksamheten. Att ta del av forskning och studier kan vi öka vår kunskap och kompetens som i sin tur kan leda till nya tankar och idéer som utvecklar verksamheten.

Listan nedan kommer att uppdateras vartefter det kommer ny forskning och nya studier som kan vara intressant för fler att ta del av.


Regler och tävlingssystem i barn- och tidig ungdomsidrott, Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:2
Hur kan tävlingsformer för barn och ungdomar utvecklas för att anpassa idrotten utifrån barn och ungdomars behov? Hur kan tävlingsregler och anvisningar anpassas utifrån barn och ungdomars behov? Behöver utrustningen som barn och ungdomar använder anpassas?

Att finna och utveckla talang, Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2011:2
Att finna och utveckla talang är en studie om ett antal olika specialidrottsförbunds talangarbete. Svenska Orienteringsförbundet är ett av förbunden som medverkat i studien. En av studiens slutsatser är idrotten i många fall jagar talanger istället för att utveckla utövare.

Stödjande miljöer för unga ledare - vilka är de och för vem?, Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2011:8
En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom ramen för Idrottslyftet. Studien ger exempel på ett antal satsningar och erfarenheten av dess. Studien ger också en del svar på vad en stödjande miljö kan vara och varför en stödjande miljö är viktig för att unga ledare ska känna sig välkomna som ledare inom idrotten.

Unga i och om framtidens idrottsorganisering, Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2013:2
En kartläggning om ungdomars syn på föreningsidrotten och hur föreningsidrotten kan göras mer attraktiv för ungdomar. Studien tar även uppungdomars syn på möjligheten till inflytande och påverkan. Studien är gjord av Susanna Hedenborg och Joakim Glaser på Malmö högskola på uppdrag av Riksidrottsförbundet.

Vägarna till landslaget, Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2015:1
En studie om svenska elitidrottares idrottsval och specialisering. Syftet med studien var att undersöka hur vägen fram till idrottsutövande på elitnivå ser ut och upplevs av svenska elitidrottare. Resultatet visar bland annat att vägarna till landslagsnivå är varierande och individuella samt att den svenska idrottsmodellen i stor utsträckning tycks karaktäriseras av sen specialisering och elitsatsning.

Ideellt arbete inom idrottsrörelsen, Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2016:3
Hälften av landets befolkning, 52 procent, är engagerade ideellt. Den nivån har varit stabil sen början av 1990-talet. I studien Ideellt arbete inom idrottsrörelsen kan man ta del av den senaste delen i studien och bland annat få veta att engagemang är starkt kopplat till medlemskap, att bland föräldrar är det vanligare att kvinnor är engagerade, att engagemang ofta går i arv inom familjen och många andra intressanta resultat. Här finns även ett filmat seminarium med rapportens författare, 53 minuter.

Vem håller i klubban?, Centrum för idrottsforskning 2016:1
En studie om demokrati och delaktighet i idrottsföreningar. Idrottsföreningar från samtliga specialidrottsförbund har medverkat i studien, bland annat 294 orienteringsföreningar. Några slutsatser är att föreningar som involverar unga har en större mångfald i verksamheten. Ungas deltagande skapar en närmare koppling mellan medlemmarna och verksamheten. Endast 3 procent av styrelseledamöterna i orienteringsföreningarna är under 25 år och endast 1 procent är utrikes födda.

Vem bestämmer?, Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2017:2
Rapporten är dels en redovisning av hur långt idrotten har kommit på resan mot att nå sina egna jämställdhetsmål kopplade till de beslutande organen. På många håll är det fortfarande en bit kvar till målet och i vissa sammanhang har utvecklingen till och med tagit ett litet steg tillbaka. Studien tar också upp frågan kring kvotering och redovisar resultat från andra studier kring effekterna där kvotering har genomförts. En effekt man kan se är att medelåldern i beslutande organ sjunker när det kommer in fler kvinnor.

Anpassningar av idrott till barn - från vision till praktik inom tre idrotter, Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2016:5
Rapporten bygger på en studie av tre olika idrotter, Basket, Innebandy och Friidrott, som på olika sätt arbetat med att anpassa tränings- och tävlingsverksamheten för barn. Studien redovisar vilka förändringar de olika idrotterna har gjort samt hur genomförandet har fungerat.

Kom in i matchen, Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2016:7
Rapporten bygger på Ungdomsbarometerns arbete och studier och ger framför allt en bra bild av ungdomars tyckande och tänkande kring idrottsrelaterade frågor. Här finns även ett filmat seminarium där rapporten presenteras av representanter från Ungdomsbarometern, cirka 43 minuter.

Ungdomsbarometern är ett företag som på uppdrag av olika myndigheter och organisationer årligen tar reda på vad unga i åldern 15-24 år tycker och tänker kring olika saker. Riksidrottsförbundet är en av uppdragsgivarna. Här finns Ungdomsbarometerns rapporter.
Ungdomsbarometern 2012
Ungdomsbarometern 2014
Ungdomsbarometern 2016
Sammanfattning av Ungdomsbarometern 2016
Ungdomsbarometern 2017
Ungdomsbarometern 2019
Ungdomsbarometern 2021, årets om gått, corona
Ungdomsbarometern 2021

Skilda världar - unga i och om framtidens föreningsidrott, Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2016:1
En av två studier som försöker beskriva idrottens förmåga att behålla ungdomar. Krav i skolan och föreningsidrottens förväntningar är två tydliga orsaker till att unga väljer att avsluta sitt idrottande och söka sig till andra typer av verksamheter för fysisk aktivitet.

Individen i centrum när idrottsföreningar lyckas behålla sina ungdomar, Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2016:2
Att behålla ungdomar är en av de stora utmaningarna inom idrotten. Studien belyser idrottsrörelsens förmåga att behålla ungdomar. Det finns flera olika saker som bidrar till men studien presenterar en teoretisk modell med individen i centrum som en av de viktigaste aktiviteterna för att behålla fler unga kvar inom idrotten.

Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer, Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2016:6
Studien har studerat de idrottsmiljöer som återkommande tycks utveckla framgångsrika idrottare. Vad är det som gör att samma miljöer återkommande lyckas? Finns det några gemensamma nämnare? I studien finns några svar på de här och andra frågor kopplade till goda idrottsliga utvecklingsmiljöer.

Vår idrott - eller deras?, Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2022:2
EN studie av unga idrottares upplevelse av delaktighet och inflytande. Drygt 400 unga idrottare har intervjuats och deras upplevelser presenteras. Delaktighet är en rättighet och en del av demokratibegreppet inom idrotten, men i vilken mån upplever unga idrottare att de får möjlighet att vara delaktiga och påverka idrotten som de är en del av?

Krokben och utsträcka händer, Allt om jämställdhet
Perspektiv på makt och en hel del tips för att vässa jämställdhetsarbetet.

Svenskarnas engagemang är större än någonsin, Rapport till regeringskansliet 2010
En studie från Ersta Sköndal högskola som ger svar på hur mång, vem och varför människor väljer att engagera sig ideellt. Ungefär 75 procent av befolkningen är eller har engagerats sig ideellt. Det är minst lika mycket som tidigare sett ur ett historiskt perspektiv. Det som förändras är mönster för varför, hur och i vilka former vi engagerar oss.

Folk i rörelse, Medborgerligt engagemang Ersta Sköndal högskola 1992-2014
Ytterligare en studie från Ersta Sköndal högskola som sammanfattar en serie studier med samma utgångspunkt. Första studien gjordes 1992 och den senaste 2014. "Svenskarnas engagemang är större än någonsin" och "Ideellt arbete inom idrottsrörelsen" är en del av den här studien. Över tid är svenskarnas ideella engagemang i stort sett konstant och mycket hör i en internationell jämförelse. Detta trots såväl hög- som lågkonjunkturer, regeringar från olika politiska block och kraftig digital utveckling under de 24 år som studien omfattar. Den trendförskjutning man kan se är att fler ideella insatser görs utanför föreningslivet än tidigare och att fler insatser görs inom området välgörenhet. Idrottsrörelsen har tappat något sen den senaste mätningen.

Utan piska och morot, Stockholms universitet 2014
Om förutsättningarna för ledarskap och hållbar motivation i ideellt arbete. Syftet med studien är att bidra med kunskap om förutsättningar och villkor för ledarskap i ideellt arbete. Bland annat beskrivs fyra viktiga grundprinciper för det ideella ledarskapet, utgå från individen, arbeta tillsammans, undvik styrning och aktivt ledarskap.

Segrar föreningslivet?, Ung livsstil, Stockholms universitet
En studie av svenskt föreningsliv under 30 år bland barn och unga. Undersökningen är gjord vid ett antal tillfällen från 1985 till 2014 i ett antal kommuner, Stockholm, Haninge, Helsingborg, Jönköping, Lidingö, Norrköping, Huddinge, Linköping, Eskilstuna, Kalmar, Sävsjö och Täby. Andelen ungdomar som är med i föreningar har minskat över tid. Den största minskningen är i gruppen gymnasieungdomar. En av förklaringarna är samhällsutvecklingen som bland annat inneburit ökad differentiering, individualisering, marginalnytta av tid, barnifiering, socialisation, knapphet, mättnad, frihetsgrader, marknadifiering och nätifiering.

Barns tävlande, Svenska Orienteringsförbundet 2018
En omfattande studie kring barns tävlande i orientering. I studien redovisas tävlingsvanor och mönster, vilka som blir kvar över tid samt attityder och värdering kring tävlande. Studien omfattar svar från såväl barn och unga som ledare och föräldrar. Studien följdes av 18 träffar på olika platser i landet där resultaten presenterades och bearbetades.

Vuxna nybörjare - en studie om hur vi kan bli fler, Svenska Orienteringsförbundet 2023
En studie kring vuxna nybörjare i svenska orienteringsföreningar. I studien redovisas vuxna nybörjare som börjat att tävla, varför det börjat orientera, hur de kom i kontakt med orientering och deras attityder till orientering före och efter. I studien redovisas också orienteringsföreningarnas tankar kring vuxna nybörjare. En viktigt slutsats är att gruppen vuxna nybörjare är relativt stor och att de är väldigt positiva till orientering. Att som förening arbeta aktivt med rekrytering av vuxna är ett sätt att få nya medlemmar som också bidrar i föreningens verksamhet.

Allmännhetens och orienterarens syn på orientering, Svenska Orienteringsförbundet 2011
I samarbete med Synovate genomfördes 2011 en studie kring allmänhetens syn på orientering. Resultatet är sammanfattat  i en rapport. I samband med studien ställdes motsvarande frågor till orienterare. En jämförelse av resultatet är sammanfattat i en rapport.

Mer studier och forskning om idrott och föreningsliv finns bland annat att hitta här:
Riksidrottsförbundet
Centrum för idrottsforskning
Ung livsstil