LOK-stöd

Statligt lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, finns för att stödja svenska idrottsföreningars ungdomsverksamhet för barn och unga 7-25 år. LOK-stödet är ett betydande tillskott till svenska orienteringsföreningar. Varje år fördelas cirka 3,5 miljoner kronor till svenska orienteringsföreningar.

Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna. Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).

En ansökan inlämnas per förening oavsett om föreningen består av flera SF - anslutna sektioner. Det är huvudföreningen som skickar in ansökan. Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön. En av styrelsen utsedd firmatecknare ska underteckna ansökan vilken ska skickas in i original. Svenska orienteringsklubbar delar årligen på cirka 3,5 miljoner kronor i statligt Lokalt aktivitetsstöd. Utöver det tillkommer det kommunala aktivitetsstödet. Bestämmelserna för det kommunala aktivitetsstödet bestäms av respektive kommun. Du behöver alltså ta reda på hur det är i just din kommun. 
Här hittar du allt om LOK-stödet. 

Det här får föreningen bidrag för

LOK-stöd utgår för idrottslig verksamhet som föreningen bedriver och ansvarar för och som utgår från idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé, vision och värdegrund. Länk?? Bidrag utgår för sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi. Med idrottslig verksamhet menas:

  • Prestationsinriktad tävlingsidrott samt hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i vilken ingår ett centralt moment av fysisk aktivitet.
  • Utveckla barns och ungdomars samt funktionshindrades intresse för idrott samt deras möjligheter att få allsidig träning efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättning.
  • Utveckla kvaliteten i idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet samt i idrottsverksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv och i övrigt så att verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration.

Minst 75 procent av den verksamhet som föreningen kan få LOK-stöd för ska vara idrott kopplad till den specialidrott som föreningen bedriver. Därutöver kan verksamhet som direkt främjar idrotten vara stödberättigad.

Lärgrupper, studiecirklar, aktiviteter under schemalagd skoltid eller verksamhet som får statligt stöd i annan ordning, är inte bidragsberättigade till LOK-stöd.

Deltagarna

Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7-25 år som är medlem och aktivt deltar i föreningens idrottsliga verksamhet. Åldern räknas från och med det år deltagaren fyller 7 år till och med det år deltagaren fyller 25 år. För deltagare med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns.

Deltagare som är 7-9 år får bidrag för högst tre tillfällen per vecka. Deltagare som är 10-25 år får bidrag för högst fem tillfällen per vecka.

En deltagare får endast räknas en gång per dag och idrott. Ledare i åldern 13-25 år får samma bidrag som deltagare som är 13-25 år.

Gruppen

Med grupp menas en naturlig träningsgrupp som inte är konstruerad. Ett lag, nybörjargrupp, juniorgrupp och liknande kan endast redovisas som en sammankomst, oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med flera ledare. En sammankomst ska omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare. Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst.

Sammankomsten

En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning. Under denna tid får omklädning och andra förberedelser inkluderas men bör utgöra en mindre del av sammankomsten. Verksamhet i "drop-in-form" där gemensam samling och avslutning saknas, är inte bidragsberättigad. Vid tävlingar redovisas varje lag eller deltagare av respektive förening. Vid lägerverksamhet, tävlingar och liknande utgår endast bidrag för en sammankomst per dag och grupp oavsett antalet tränings- eller tävlingstillfällen.

Ledarna

En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet. Ledare ska vara utsedd av föreningen samt vara minst 13 år och kan inte redovisningsmässigt vara ansvarig för flera grupper samtidigt.

Närvaroredovisning och ansökan

För att kunna söka LOK-stöd måste föreningen närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt så att de finns registrerade i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in. Här finns en manual för närvaroregistrering och ansökan görs digitalt. 

Sedan 2021 finns även en mobilapp för LOK-stödsredovisning för att underlätta närvaroregistrering. Appen heter LOK-registrering och finns där du brukar ladda hem appar. Den är gratis och skapad för att vara så enkel som möjligt. Här kan du läsa mer om appen. 

Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar föreningens namn, SF-idrott, typ av aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata, kön och närvaro. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare.

Ansökningstider

Ansökan för perioden 1/1 - 30/6 (vårens period) ska ha inkommit till RF:s LOK-stödsgrupp senast den 25 augusti.
Ansökan för perioden 1/7 - 31/12 (höstens period) ska ha inkommit till RF:s LOK-stödsgrupp senast den 25 februari.

För sent gjord ansökan

Var noga med att lämna in handlingarna i tid. För sent inkommen ansökan ger ett minskat bidrag och till slut inget bidrag alls enligt följande:

Sista ansökan 25 augusti
Om ansökan kommer in mellan
26 aug-1 sept minskas bidraget med 25%
2 sept- 15 sept minskas bidraget med 50%
16 sept- 30 sept minskas bidraget med 75%
Bidrag betalas inte till föreningen om ansökan kommer in efter den 30 september.

Sista ansökan 25 februari
Om ansökan kommer in mellan
26 feb-1 mars minskas bidraget med 25%
2 mars- 15 mars minskas bidraget med 50%
16 mars- 31 mars minskas bidraget med 75%
Bidrag betalas inte till föreningen om ansökan kommer in efter den 31 mars.

Utbetalning

En del av stödet är ett ledarstöd på 21 kr/tillfälle. Kravet är att aktiviteten har minst tre deltagare i åldern 7-25 år och minst en ledare är närvarande. För aktiviteter som har två eller flera ledare närvarande ges ett extra ledarstöd på ytterligare 5 kronor per aktivitet.

Den andra delen av stödet är ett deltagarstöd för deltagare i åldern 7-25 år. Deltagarstödet kan som mest vara 7,86 kronor. Stödet minskar något för varje aktivitet i föreningen som en individ deltar i under samma vecka. Så här ser deltagarstödet ut i sin helhet.

Ålder

Aktivitet 1

Aktivitet 2

Aktivitet 3

Aktivitet 4

Aktivitet 5

Aktivitet 6

7-9 år

7,86 kr

7,86 kr

5,24 kr

-

-

-

10-25 år

7,86 kr

7,86 kr

5,24 kr

2,62 kr

2,62 kr

-

Statistik LOK-stödet

Det går att hitta och följa LOK-stödshistorik för samtliga föreningar i Sverige. Riksidrottsförbundet presenterar årligen fördelningen av LOK-stödet. Här kan du se historik kring utbetalningen av LOK-stöd per idrott och förening. 

Här kan du se statistik kring LOK-stödet för landets orienteringsföreningar de senaste 20 åren.

Kommunalt bidrag

Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du ditt distriktsförbund eller din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som statliga. Det kan skilja på åldrar, tid för ansökan med mera.

Frågor och upplysningar

Vid allmänna frågor om LOK-stöd ska du vända dig till ditt distriktsförbund. Här finns kontaktuppgifter till alla distrikt. 

Kontakt person på Svenska Orienteringsförbundet är Lasse Greilert, lars.greilert@orientering.se.