Barnkonventionen

Barnkonventionen är en definition av de rättigheter som gäller för barn i hela världen. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling i november 1989. Konventionen täcker både barnets rätt till skydd mot utnyttjande, övergrepp, diskriminering och dess rätt till utveckling, inflytande och delaktighet. I konventionen definieras barn som personer upp till och med 18 år. Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige.

Barnkonventionen består av 54 artiklar som slår fast barns rättigheter inom olika områden. Fyra av artiklarna är vägledande för hur helheten ska tolkas och bruka kallas för konventionens grundprinciper.

Artikel 2
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Inge får diskrimineras.

Artikel 3
Barnets bästa ska komma i första rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Här finns en översikt över Barnkonventionens fyra grundprinciper.

Vad innebär det att Barnkonventionen är lag?

Konventionen är i första hand skriven för offentlig verksamhet, stat, landsting och kommun. Utöver det är konventionen vägledande för alla verksamhetsområden i samhället. Att göra Barnkonventionen till lag bidrar till att synliggöra barnets rättigheter och det är ett sätt att skapa en grund ett mer barnrättsbaserat synsätt i all verksamhet. Innan Barnkonventionen har prövats i domstol finns ingen praxis att utgå ifrån för att veta hur lagen ska tillämpas.

Vad innebär Barnkonventionen för idrottsföreningen?

För en idrottsförening innebär det faktum att Barnkonventionen blir lag inte några egentliga förändringar jämfört med tidigare. I maj 2009 beslutade Riksidrottsförbundets stämma att landets alla idrottsföreningar ska följa Barnkonventionen och att all organiserad barn- och ungdomsverksamhet inom idrottsrörelsen ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv. Samtidigt beslutade Sveriges riksdag att all idrottsverksamhet som får statligt stöd, exempelvis LOK-stöd och Idrottslyft, ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv. Barnkonventionen har varit en viktig del i svensk idrotts gemensamma värdegrund sen 2009.

Den svenska idrottsrörelsens gemensamma värdegrund

Idrottsrörelsen har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån.

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar för vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramar och överenskommelser och en god etik och moral. Att motverka fusk, doping och en osund ekonomi, mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Svensk orienterings gemensamma värdegrund

Svensk orientering har samma värdegrund som idrottsrörelsen i övrigt. Värdegrunden och hela verksamhetsinriktningen är beskriven i dokumentet Kompassriktning 2030. Här presenteras också mål och visioner samt vilka verksamhetsområden som är i fokus för att orienteringsidrotten ska möta framtiden på ett framgångsrikt sätt.

Dokument och hjälpmedel

Bildspel - Bildspelet beskriver Barnkonventionen och hur den påverkar idrotten. Läs mer här.

Barnkonventionen och föreningsidrotten - En handbok för idrotts- och föreningsledare som beskriver Barnkonventionen och ger tips på hur den kan användas i föreningsidrotten. Läs mer här.

Idrotten vill - Svensk idrotts idéprogram. Läs mer här.

Riktlinjer för barn och ungdomsidrott - Riktlinjerna är en vägledning kring hur idrottens gemensamma verksamhetsidé, vision och värdegrund på verkar idrott för barn och unga. Läs mer här.

Skapa trygga idrottsmiljöer - Ett information- och arbetsmaterial från Riksidrottsförbundet. Läs mer här.

Kompassriktning 2030 - Svensk orienteringsverksamhetsinriktning mot 2030. Här beskrivs även svensk orienterings verksamhetsidé, vision och värdegrund. Läs mer här.

Tre tips till föreningen när barnkonventionen blir lag - Tips och tankar presenterade av Svensk idrottsforskning. Läs mer här.