Delaktighet

Alla barn och ungdomar inom idrottsrörelsen ska ges möjlighet att uttrycka sin mening och få den respekterad. Det gäller särskilt frågor som rör det enskilda barnet eller ungdomen.

För att verkligen bli delaktig behöver varje barn och ungdom, utifrån ålder och mognad, få möjlighet att vara med och forma och ta ansvar för den verksamhet de är en del av. Att få göra insatser i den verksamhet man är en del av kan vara ett sätt att påverka och få ta ansvar. Det kan också vara ett sätt att behålla fler barn och unga i verksamheten. Det är svårare att lämna en verksamhet där man har ett ansvar och där man kan påverka.

En förutsättning för meningsfull delaktighet innebär att utgå från det som barn och unga själva identifierar som relevant och viktigt. Utgångspunkten behöver därför vara ungas egen verklighet och problemformulering. Det kräver i sin tur att vuxna lyssnar aktivt på det sätt som barn och unga vill bli lyssnade på.

Delaktighet ska vara frivillig. Inga barn och unga ska tvingas uttrycka sin åsikter mot sin vilja. En förutsättning för att kunna ta utgångspunkt i barn och ungas verklighet är vuxna som inser att barn och unga har kunskap och erfarenhet som de själva kanske saknar. Barn och unga är experter på sina egna liv.

Viktiga beståndsdelar i demokrati är öppenhet och transparens och att alla medlemmar ges möjlighet att bilda sin egen uppfattning om verksamheten, göra sin röst hörd och påverka verksamhetens inriktning. På samma sätt som idrott leder till fysisk aktivitet kan idrotten leda till ökad kunskap om såväl föreningsformen som demokratins grunder. Barn och ungas delaktighet blir därmed en del i en medveten strategi för att utveckla och rekrytera framtida ledare inom idrotten.

Dokument och hjälpmedel

Ungoteket - ett koncept där unga får möjlighet att skapa och leda inom orienteringsidrotten. Läs mer här.

Stödjande miljöer för unga ledare - En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare. Läs mer här.

Unga i och om framtidens idrottsorganisering - En kartläggning om ungdomars syn på föreningsidrotten och hur föreningsidrotten kan göras mer attraktiv för ungdomar. Studien tar även upp ungdomars syn på möjligheten till inflytande och påverkan. Läs mer här.

Kom in i matchen - Rapporten bygger på Ungdomsbarometerns arbete och studier och ger framför allt en bra bild av ungdomars tyckande och tänkande kring idrottsrelaterade frågor. Läs mer här.

Vår idrott eller deras? - En studie av unga idrottares upplevelse av möjligheterna till delaktighet och inflytande. Dryg 400 unga idrottare har intervjuats och deras upplevelser presenteras. Läs mer här.