Hälsa

Barnets och ungdomens bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör barn och unga inom idrotten. Det innebär bland annat att fatta beslut utifrån vad som leder till bästa möjliga hälsa över tid för varje barn och ungdom. Hänsyn ska tas till individens egen kapacitet, sociala situation samt biologiska och psykiska mognad.

Daglig fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan men ju högre den sammantagna  fysiska, psykiska och sociala belastningen är för individen desto högre krav ställs på återhämtningskvaliteten. Vilken belastning som är optimal för att idrottandet ska vara hållbart behöver avgöras i varje enskilt fall. Det ställer höga krav på lyhördhet hos de vuxna som finns runt individen.

Ett hållbart idrottande handlar om att skapa en balans mellan olika faktorer. Individens träning i orientering är bara en del av helheten. Förutom orienteringsträningen bedriver kanske individen träning i en eller flera andra idrotter. Studier är en annan del i individens liv liksom den sociala situation med familj, kompisar och vänner. Här är en god balans viktig.

Vaksamhet för smärta är viktigt och medvetenheten om att växande kroppar innebär en ökad risk för överbelastningsskador. Det gäller också att vara vaksam när det gäller uttryck för psykisk ohälsa. Undvik att prata om kroppsviktens koppling till prestation. Fokusera på träning, kost, optimal återhämtning och välbefinnande som prestationsfrämjande faktorer.

Dokument och hjälpmedel

Utvecklingsplanen - Svenska Orienteringsförbundets utvecklingsplan som beskriver hur utövaren kan utvecklas som orienterare på ett hållbart sätt över tid. Läs mer här.

Mer information kommer