Trygghet

En orienteringsförening ska vara en plats där alla barn och unga känner sig välkomna och trygga. Det förutsätter bland annat att alla inom föreningen visar respekt för alla människors unika och lika värde. Det förutsätter också att föreningen genomför andra typer av insatser för att förebygga och åtgärda otrygghet.

En trygg miljö är en plats där barn och unga har möjlighet att utvecklas både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Det ska ske utifrån varje individs egen takt och efter de egna förutsättningarna. En trygg miljö också en inkluderande miljö och en plats där alla bran och unga får vara, klä sig och uttrycka sig som individen så länge det inte innebär att andra kränks eller begränsas.

Inga barn eller unga får missgynnas eller behandlas sämre utifrån de sju diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

En trygg idrott är fri från osunda träningsmetoder, kränkningar, trakasserier, våld och övergrepp. Tryggheten innebär också att alla miljöer ät nyktra och drogfria.

Som en del i arbetet med att skapa en trygg föreningsmiljö för barn och unga ska alla ledare, tränare och andra som har direkt och regelbunden kontakt med barn och unga visa upp begränsat registerutdrag ur Polisens belastningsregister. Här finns mer information om hur föreningen kan hantera granskningen av utdragen.

Stödfunktioner

Här nedan finns ett antal stödfunktioner samlade. Här kan föreningen få hjälp och stöd såväl i det förebyggande arbetet som i de fall då någon händelse inträffar som gör att föreningen tvingas agera.

Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst - Visselblåsartjänsten kan användas när det av någon anledning inte möjligt att ta ett ärende till förening eller förbund. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp och trakasserier. Läs mer här.

Riksidrottsförbundet idrottsombudsmannen - Idrottsombudsmannen tar emot ärenden, ger råd och vägleder inom bland annat trygg idrott. Läs mer här.

RF-SISU distrikt - I RF-SISU:s 19 distrikt finns sakkunniga på barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen och guida rätt. Här finns kontaktuppgifter till RF-SISU distrikt.

Misstanke om brott - Vid misstanke om att en brottslig handling har begåtts eller att en brottslig handling pågår ska en polisanmälan göras. Vid en pågående och akut situation ring 112. Om det inte är pågående eller akut ring 114 14.

Orosanmälan - I lagen står att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym. Det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten. Läs mer här.

Bris, Barnens rätt i samhället - Riksidrottsförbundet har ett samverkansavtal med Bris som omfattar kunskapshöjande insatser. Bris telefonlinje för barn 116 111. Bris vuxentelefon 0771 50 50 50. Bris stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42.

Friends - Friends arbetar med att förhindra och förebygga mobbning inom främst skola och förskola men även inom idrotten. Läs mer här.

Dokument och hjälpmedel
Trygg och inkluderande idrott - en utbildningswebb

Barnens spelregler - ett enkelt arbetsmaterial från Riksidrottsförbundet och Bris

Skapa trygga idrottsmiljöer - ett arbetsmaterial från Riksidrottsförbundet

Från policy till praktik, mot sexuella övergrepp inom idrotten - Studie kring ett antal större idrotters arbete

Begränsat registerutdrag från Polisens belastningsregister