Utdrag ur belastningsregistret

Från och med 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar begära att de personer i föreningen som är ledare och tränare eller har direkt och regelbunden kontakt med barn och unga visar upp begränsat registerutdrag ur Polisens belastningsregister. Att begära in registerutdrag är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla oavsett hur länge en person verkat i föreningen eller hur väl man känner varandra. Beslutet om att idrottsföreningar ska begära registerutdrag fattades på Riksidrottsmötets stämma 2019 och regleras i Riksidrottsförbundets stadgar §5.8. Här följer information om hur föreningen kan arbeta med att begära och kontrollera registerutdrag.

Vem ska lämna in registerutdrag?

Alla medlemmar, ledare och tränare från och med 15 år som anställs eller har uppdrag i föreningen där personen har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Vilka räknas som barn?

Alla upp till och med 18 år. Svenska Orienteringsförbundet rekommenderar att föreningen begär att även personer som är ledare och tränare för ungdomar och vuxna över 18 år visar upp registerutdrag för föreningen. Alla aktiva som kan hamna i någon form av beroendeställning till en ledare eller tränare kan vara en bra gräns att utgå ifrån.

Vad innebär direkt och regelbunden kontakt?

Direkt kontakt innebär att en person leder, följer upp, skuggar, instruerar eller coachar barn i samband med träning och tävling. Regelbunden kontakt innebär återkommande. Två tillfällen är återkommande. Här är några exempel på tillfällen då föreningen ska begära att registerutdrag visas upp.

 • Uppföljning och skuggning vid träning och tävling
 • Föreningsinterna läger och tävlingsresor
 • Ledare för exempelvis SOL-skolan
 • Föreningens ledare vid distriktsläger
 • Föreningens ledare i samband med Rikslägret
 • Andra typer av aktiviteter för barn och unga

På samma sätt ska ett distrikt som genomför aktiviteter för barn och unga begära att de personer som är ledare visar upp registerutdrag.

Svenska Orienteringsförbundet begär att personer som är ledare i samband med förbundsaktiviteter för barn och unga ska visa upp registerutdrag.

Vad visar registerutdraget?

I det begränsade registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av lagens grövsta brott.

 • Mord
 • Dråp
 • Grov misshandel
 • Människorov
 • Samtliga sexualbrott
 • Barnpornografibrott
 • Grovt rån

Hur länge gäller registerutdraget?

Registerutdraget är giltigt ett år. Preskriptionstiden för brott är 10 år. Efter det finns inga noteringar i registerutdraget.

Hur gör vi som förening?

Här är ett förslag till arbetssätt i ett antal olika steg.

 • Upprätta ett register som innehåller uppgift om vem eller vilka som är ledare eller tränare för barn och unga samt andra personer i föreningen som har direkt och regelbunden kontakt med barn och unga. Notera endast namn och funktion för de personer som tas upp i registret.
 • Utse en, gärna två, personer i föreningen som ska ansvara för kontrollen av registerutdrag.
 • Bestäm vilka rutiner som ska gälla i föreningen, det vill säga vilka aktiviteter som ska göras, hur de ska göras och vem som ansvarar.
 • Inför en rutin med regelbundenhet när registerutdrag ska visas upp och kontrolleras som fungerar i föreningen, exempelvis inför varje terminsstart och då en ny ledare eller tränare engageras.

Den enskilde personen begär själv att få ut sitt registerutdrag ur Polisens belastningsregister. Här når du Polisens sida med ansökan om utdrag ur belastningsregistret.

Den enskilde personen visar upp registerutdraget för föreningens ansvariga enligt fastställd rutin.

Föreningens ansvariga gör en notering om att personen har visat upp sitt registerutdrag. Ingen anteckning om vad som står i registerutdraget får göras. I IdrottOnline finns ett hjälpmedel för att administrera hanteringen av registerutdragen. Här finns information och en manual. Registerutdraget återlämnas till personen i original. Utvärdera arbetssätt och rutiner regelbundet.

Frågor och svar

Föreningen har mottagit ett registerutdrag i ett öppnat kuvert. Gäller utdraget då?

Det finns inga krav på att registerutdraget ska lämnas i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget. Personen ska kunna använda samma utdrag i andra föreningar och till eventuell arbetsgivare.

Vad gör vi som förening med det fysiska utdraget när vi fått och läst det?

Registerutdraget lämnas tillbaka till personen i original. Registerutdraget får inte behållas eller kopieras. Föreningen ska bara dokumentera att registerutdraget är uppvisat och att kontrollen är utförd men inte anteckna något om vad som står i utdraget.

Vad gör vi om vi upptäcker att en person blivit dömd för något brott?

Ledaruppdraget är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet. Föreningens styrelse kan välja att inte tilldela en person något uppdrag eller avsluta en ledares uppdrag om man anser att förtroendet inte finns. Det kan vara bra att i förväg diskutera hur föreningen ska agera om man upptäcker att en person är dömd för något brott. Det kan också vara viktigt att diskutera om föreningen ser olika på olika typer av brott. Kan en person som är dömd för grovt rån var ledare och ha kontakt med barn och unga?

Hur ofta ska föreningen begära in registerutdrag?

Alltid vid nytillsättning av ledare och tränare. Utöver det bestämmer föreningen själva hur ofta man ska begära att alla ledare, tränare och andra personer som har direkt och regelbunden kontakt med barn visar upp ett nytt registerutdrag. Svenska Orienteringsförbundets rekommendation är att föreningen gör det minst vartannat år.

Hur gör vi med utdrag ur belastningsregistret för ledare som saknar svenskt personnummer?

Om personen söker eller har uppehållstillstånd i Sverige så har hen ett så kallat samordningsnummer som tillfälligt gäller i stället för det svenska personnumret, då går man till väga på samma sätt. Om personen är medborgare i ett EU-land så finns det ett utdrag för dessa på Polisens hemsida. Läs mer här. Om personen är en utländsk gästtränare från ett icke EU-land så finns inga möjligheter att kontrollera hen via Polisen i Sverige.

Dokument och hjälpmedel

Polisens sida om utdrag ur belastningsregistret - Läs mer här.

Bildspel - Bildspelet beskriver Barnkonventionen och hur den påverkar idrotten. Läs mer här.

Trygg idrott - Riksidrottsförbundets information om trygg idrott. Läs mer här.

Skapa trygga idrottsmiljöer - Ett information- och arbetsmaterial från Riksidrottsförbundet. Läs mer här.