Registrering

Alla kartor som framställs för tävlings- och/eller träningsverksamhet ska godkännas av berört distrikts OF och därmed inregistreras.

Förening som är medlem i SOFT och som avser att framställa en orienteringskarta över ett terrängområde, även stads-, eller parkområde, ska inregistrera området hos föreningens OF före arbetets början.

Även om området är beläget i ett annat distrikt sker registrering i det egna distriktet. Registreringen verkställs först när granndistriktet lämnat sitt medgivande.

Hur registreringen ska gå till, samt hur länge kartprojektet får pågå innan det ska vara klart, bestäms av respektive OF, men följande generella riktlinjer gäller normalt:

  • Förening som avser framställa en karta ska före arbetets början alltid samråda med berörda markägare och jakträttsinnehavare, i vissa fall även med Länsstyrelsen. När detta är gjort ska samrådsarbetet redovisas till OF.
  • OF får normalt inte verkställa en slutlig registrering av ett område innan Länsstyrelsen har lämnat ett positivt yttrande.
  • Hur länge kartprojektet får pågå innan det ska vara klart bestämmer alltså OF, men följande riktlinjer gäller normalt:
    • Från det datum ansökan godkänts och registrering skett bör kartan bli klar inom rimlig tid, vilket normalt anses vara tre år.
    • När kartan är klar och godkänd förlängs tiden för registrering. Det normala här anses vara fem år.
    • Rätten till att ta fram kartan kan förverkas om rekognoseringsarbetet ej har påbörjats inom rimlig tid från det datum ansökan godkändes. Den tiden anses normalt vara två år.
  • Ett förnyat samråd med markägare, jägare och i vissa fall även Länsstyrelsen, bör ske före revidering av en karta som varit vilande i mer än fyra år.

Tävlingsverksamhet på en karta över ett registrerat område beslutas alltid av kartägande förening i samråd med OF.

Endast förening eller sammanslutning av föreningar som är medlem i SOFT kan vara ägare av karta som ska användas vid SOFT-sanktionerad tävling.