Svensk Orientering logotyp
28.02.2024

Ny version av regelverket för orienteringslöpning

Orientering
En ny version av regelverket för orienteringslöpning träder i kraft den 1 mars 2024 med en övergångsperiod fram till 1 juli 2024. Det har också tagits fram flera nya stöddokument som kompletterar regelverket.
Arbetet med att förenkla och tydliggöra regelverket pågår kontinuerligt. Den 1 mars 2024 träder en ny version i kraft för grenen orienteringslöpning. Denna har versionnummer 2024-03-01 och ersätter version 2023-07-01.

I tillägg har det tagits fram flera nya stöddokument som kompletterar regelverket:

 • Checklista för tävlingsledare & tävlingskontrollant
  • Ersätter tidigare stöddokumentet Tävlingsledarerapport, samt flera delar från punktlista i tidigare versioner av regelverket.
 • Checklista för marknads-, kommunikations- & medieansvarig
  • Denna är helt ny.
 • Checklista för banläggare & bankontrollant
  • Denna är också ny, men plockar flera delar från punktlista i tidigare versioner av regelverket.
 • Checklista för tävlingsadministratör
  • Kompletterar stöddokumentet IT och resursplanering. 
Icke-redaktionella uppdateringarDen nya versionen av regelverket innehåller både redaktionella och så kallade icke-redaktionella uppdateringar.

Icke-redaktionella uppdateringar är uppdateringar som förändrar innebörden eller andemeningen av en regel eller anvisningstext.

En sådan förändring är den om tekniska hjälpmedel. Tillåtna tekniska hjälpmedel under tävling är karta, kompass och kontrollbeskrivning, samt vid behov även lyse, till exempel pannlampa. Det har gällt tidigare och gäller även fortsatt i nya versionen. Vardagsutrustning som glasögon och andra synhjälpmedel, samt konventionella armbandsur, anses inte som tekniska hjälpmedel och får användas fritt. Det är också samma skrivning som tidigare.

Skillnaden i nya versionen gäller övrig utrustning. I tidigare version räknades även pulsklockor, höjdmätare, avståndsmätare, stegräknare, samt navigationsutrustning (till exempel GPS-enheter) som varken kan visa en orienteringskarta eller har funktioner som styr den tävlande att hålla en rak kurs, som vardagsutrustning. Det stod att om den tävlande medför annan än godkänd utrustning, och den kan användas som navigeringshjälpmedel, ska denna under hela tävlingsmomentet bäras på ett sådant sätt att den inte kan nyttiggöras av den tävlande för orienteringen.

Niklas Wrane, regelansvarig på Svenska Orienteringsförbundet, menar att det här blev föremål för diskussioner och gav utrymme för tolkningar.

- Många ansåg till exempel att avståndsmätare kunde ge stora fördelar i orienteringen, speciellt i flack terräng och för de som inte hör till den yttersta eliten. Dessutom var det otydligt med vad som menas med funktioner som styr den tävlande att hålla en rak kurs, berättar Niklas. 

I den nya skrivningen hör numera pulsklockor, höjdmätare, avståndsmätare, stegräknare, samt all typ av navigationsutrustning, till exempel mobiltelefoner och GPS-enheter med display, till kategorin tekniska hjälpmedel. Enligt nya versionen av regelverket får dessa dock bäras men inte användas för att orientera. 

- Det är så klart svårt att kontrollera, men det finns mycket inom orienteringen som är svårt att kontrollera. Vill någon fuska är det till exempel enkelt att ta del av tips från en kompis som sprungit, till och med om man sitter i karantän på ett SM. Det är bara att gå in på toaletten med mobilen och ta del av otillåten information. Jag tror alla är medvetna om att det går, men att man inte gör det utan vill göra rätt för sig, säger Niklas Wrane. 
Lista över alla icke-redaktionella uppdateringarDen nya versionen av regelverket innehåller följande icke-redaktionella uppdateringar: 

 • Nya avgifter
  • Sedan den 1 juli 2023 har en generell dispens för höjda anmälningsavgifter varit gällande. Dessa nya avgifter är nu införda i den nya versionen av regelverket.
  • Till förbundsmötet den 23-24 mars 2024 har förbundsstyrelsen lagt fram ett förslag enligt de nya avgifterna i regelverket, vilket betyder att avgifterna kan komma att justeras om förslaget inte antas av förbundsmötet.
  • I övrigt är hela avsnittet om avgifter omskrivet. Många frågor om avgifter inkommer till förbundet och ofta blir det fel vid uppläggning av avgifterna i Eventor. Följande är därför uppdaterat:
   • Avsnittet inleds med en enkel tabell som förklarar anmälningsavgiftens uppbyggnad med beskattningsgrundande avgift (grundavgift) och beskattningsfria tilläggsavgifter.
   • Tydliggjort vad som gäller för tilläggsavgift för särskilda omkostnader (omkostnadstillägg).
   • Infört en paragraf med tabell över vilka anmälningsavgifter som normalt gäller vid SM, USM, Veteran-SM, Swedish League och Stafettligan.
   • Infört en beskrivning av hur avgifter läggs upp korrekt i Eventor. 
 • Tekniska hjälpmedel
  • Paragrafen om tekniska hjälpmedel, samt tillhörande anvisningstext, är omskriven. Utrustning som pulsklockor, höjdmätare, avståndsmätare och stegräknare, samt navigationsutrustning, som till exempel mobiltelefoner och GPS-enheter med display, anses utgöra tekniska hjälpmedel. Dessa får bäras men inte användas för att orientera.
 • Föreningar i långsiktig samverkan i stafetter vid mästerskap
  • Föreningar i långsiktig samverkan får i stafetter vid mästerskap välja att delta och tävla om mästerskapet med gemensamma lag, egna lag eller med både gemensamma och egna lag. Tidigare fick de inte vare sig delta eller tävla om mästerskapet med gemensamma lag vid mästerskapstävlingar.
 • Mobiltäckning för att kontakta sjukvårdsupplysningen
  • Kompletterat med att det på eller i nära anslutning till arenan ska finnas mobiltäckning för att kunna kontakta sjukvårdsupplysningen, samt vid allvarliga fall, ringa 112.
 • Marknadsföring och kommunikation
  • Avsnittet är omskrivet och kompletterat med delvis nytt innehåll.
 • Juryns kompetens
  • Kompletterat med en mening om tävlingsjuryns kompetens.
 • Startmellanrum vid några enstaka anmälda
  • Infört att startmellanrummet bör vara väl tilltaget vid några enstaka anmälda. 
 • Start direkt efter varandra vid finaltävling tillåten för tävlande från samma förening
  • Kvarstår gör skrivningen om att tävlande från samma förening inte ska starta direkt efter varandra då startordningen bestäms genom lottning.  
Lista över redaktionella uppdateringarDen nya versionen innehåller också ett stort antal redaktionella uppdateringar med syfte att både förenkla och tydliggöra. Dessa har delats in i övergripande respektive specifika redaktionella uppdateringar.

Övergripande redaktionella uppdateringar 

 • Förklaring av tävlingsregler och anvisningar
  • På startsidan är det tydliggjort skillnaden mellan tävlingsregler och anvisningar i dokumentet.
 • Rättvisa och likvärdiga tävlingar
  • Avsnittet om rättvisa och likvärdiga tävlingar har flyttats från kapitel 2. Orienteringens regelverk och lagts in som första avsnitt under 3. Allmänna villkor för tävlingar.
 • Inskolningsklassen
  • ”Öppna klasser, inkl. inskolningsklass” har ersatts med endast ”Öppna klasser” med en förklaring i en kommentar om att inskolningsklassen ingår i kategorin öppna klasser.
 • Regionsmästerskap
  • Förkortningen ”RM” har utgått och ersatts av ordet i sin helhet – regionsmästerskap – för att inte förväxlas med det mer etablerade riksmästerskap.
 • Klassgrupp
  • Begreppet har utgått.
 • Stämplingsenhet och stämplingsbricka
  • Begreppen ”elektronisk stämplingsenhet” och ”kontrollenhet” har ersatts av ”stämplingsenhet”.
  • Begreppet ”elektroniskt kontrollkort” har ersatts av ”stämplingsbricka”.
  • Begreppet ”manuellt kontrollkort” har ersatts av ”startkort”.
 • Startplatsen
  • Avsnittet ”Särskilt om startplatsen” som tidigare låg under kapitlet 7. Tävlingsadministration har fått rubriken ”Startplatsen” och lagts in som avsnitt 4.16 under kapitel 4. Tekniska regler för tävling.

Specifika redaktionella uppdateringar

De specifika redaktionella uppdateringarna är väldigt många och listas därför inte här. I stället finns alla uppdateringar listade på de två sista sidorna av regelverket. Dessutom, i mappen "Utkastversioner (ej gällande)" i filarean på SOFT:s hemsida, finns det en utkastversion av regelverket där samtliga gjorda uppdateringar är gulmarkerade genom hela dokumentet. 


ÖvergångsperiodDen nya versionen av regelverket gäller under en övergångsperiod fram till den 1 juli 2024. Det betyder att den nya versionen ska följas, men att den tidigare versionen får följas i de fall det inte är praktiskt möjligt att följa den nya versionen. 
Viktigt att ange version i inbjudan och tävlings-PM vid hänvisningDå flera paragrafnummer uppdaterats i den nya versionen är det viktigt att ni som arrangör anger regelverkets versionsnummer när hänvisning görs till en enskild paragraf från exempelvis inbjudan, tävlings-PM, tävlingens hemsida eller tävlingens Eventor-sida.

Den nya versionen har versionsnummer 2024-03-01.

Det tidigare versionen har versionsnummer 2023-07-01
Ladda ner regelverk och stöddokumentDen nya versionen av regelverket laddas ner från sidan Regelverket på SOFT:s hemsida.

De nya stöddokumenten laddas ner från sidan Stöddokument & filer på SOFT:s hemsida.

Sidorna hittas antingen under Utöva & Följ > Tävla: Dokument & stöd, eller under Förening > Arrangör: Dokument & stöd via länkarna nedan:

Läs mer om regelverketAllt om regelverket i övrigt går att nå på sidan om regelverket via länkarna ovan. 
Frågor och rapportering av felaktigheterVid frågor, eller upptäckta felaktigheter, kontakta Niklas Wrane på e-post niklas.wrane@orientering.se.

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter