Barns tävlande

Under hösten 2018 genomförde Svenska Orienteringsförbundet tillsammans med Hector Consulting genomfört en studie kring barns tävlande i orientering. Studien omfattade dels barn och ungas tävlingsmönster baserat på data från Eventor, dels synpunkter på tävlingsverksamhet för barn och unga från föräldrar, målsmän, ledare, tränare samt barn och unga. Metoden bestod av bearbetning av data från Eventor, enkäter, telefonintervjuer och studiebesök. Sammanlagt bidrog omkring 800 personer på olika sätt.
Barn och ungdomar är en stor del av orienteringsverksamheten inom svensk orientering. En majoritet av landets orienteringsföreningar bedriver verksamhet för barn och ungdomar. En av de största utmaningarna är att behålla barn och unga. Inom idrottsrörelsen diskuteras ofta begreppet 11-årspuckeln. Det syftar på  att åldrarna kring 11 år är de åldersgrupper som är de största och att från 11-12 år minskar antalet medlemmar succesivt varje år för att plana ut på en förhållandevis låg nivå mellan cirka 23-35 år. Här nedan är medlemskurvan för medlemmar i svenska orienteringsföreningar den 31 december 2021.

Elvaårspuckeln

Det här var en av utgångspunkterna för studien Barns tävlande som genomfördes under hösten 2018. Syftet med studien var att försöka förstå hur barn och unga, ledare och tränare samt vårdnadshavare ser på orienteringsverksamheten. Några av frågeställningarna var vad som gör att barn och unga väljer att fortsätta orientera, vad som gör att barn och unga väljer att sluta orientera samt testa några olika idéer till förändring. Här är några av resultaten.

 • 44 procent av tävlingsaktiva barn, 10-12 år, är fortfarande tävlingsaktiva efter 5 år.
 • Familj och engagerade föräldrar är viktiga faktorer för att fortsätta vara aktiv.
 • En vanlig orsak till avhopp är få eller inga kompisar och avsaknad av gemenskap och sociala aktiviteter som komplement till den vanliga tränings- och tävlingsverksamheten.
 • En vanlig orsak till att barn slutar orientera är att man prioriterar en annan idrott.
 • Lagidrotter som fotboll och innebandy är några av de vanligaste valen. Den kamratskap och laganda som lagidrotterna erbjuder är en av orsakerna.
 • De som deltar i 1-10 tävlingar per år upplever ofta ett tryck från omgivningen att tävla mer, oftare.
 • Trycket på att tävla upplevs av många som en belastning.
 • Omkring 10 procent av barn och unga väljer att sluta för att de inte tycker att tävlandet är positivt.
Vi enkäter och intervjuer har föräldrar, vårdnadshavare, ledare, tränare, barn och unga fått ta ställning till ett antal olika förslag till förändringar. I samtliga grupper är skillnaderna i åsikter mycket stora.

 • Föräldrar till barn som tävlar lite är mer positiva till förändringar.
 • Föräldrar till barn som tävlar mycket är i högre utsträckning benägna att vilja bevara nuvarande former.
 • Ledare och tränare tycker ungefär lika som föräldrar till barn som tävlar mycket.
 • Barn som tävlar mycket är mer positiva till förändringar än vad deras föräldrar är.
Här finns en sammanfattning av hela studien, 5 sidor
Här finns en fullständig rapport, 167 sidor
Här finns forskning och andra studier som varit en del av underlaget i studien

304 personer bidrog under 2019
För att sprida kunskap och för att ge möjlighet till diskussion samt att samla in synpunkter och idéer genomfördes 18 träffar på olika platser i landet under vintern och våren 2019. Totalt medverkade 304 personer vid träffarna. Här nedan finns dokumentation från samtliga träffar. Dokumentationen består av tre delar, bildspel som visades vid respektive träff, resultat av en mentienkät vid respektive träff samt resultat av grupparbete vid respektive träff.

Sammanfattning av samtliga 18 träffar

Ronneby 9 februari 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete

Karlstad 16 februari 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete

Stockholm 6 mars 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete

Linköping 7 mars 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete

Sigtuna 9 mars 2019
Bildspel
Mentienkät
Inget grupparbete genomfördes

Göteborg 11 mars 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete

Visby 13 mars 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete

Stockholm 27 mars 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete

Sundsvall 30 mars 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete

Örebro 8 april 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete

Skövde 10 april 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete

Falun 15 april 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete

Växjö 6 maj 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete

Varberg 7 maj 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete

Värnamo 8 maj 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete

Jönköping 13 maj 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete

Vimmerby 15 maj 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete

Lund 19 maj 2019
Bildspel
Mentienkät
Grupparbete