Integritetspolicy

Svenska Orienteringsförbundet, 802002-5758, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet. I förekommande fall är förbundet gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med Riksidrottsförbundet, distriktsförbund och/eller idrottsföreningar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Förbundet finns till för våra medlemsföreningar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service vi tillhandahåller. Det handlar exempelvis om tävlings- och utbildningsadministration, ekonomiska transaktioner och statistik.

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i förbundet

 • Förbundsadministration

 • Deltagande och administrering av förbundets utbildningsverksamhet

 • Deltagande i tävlingsverksamhet (se separat beskrivning av hur personuppgifter hanteras i vårt tävlingsadministrativa system Eventor)

 •  Förbundets arrangerade mötesplatser (utöver tävling och utbildning)

 • Ansökan och hantering av bidrag

 • Sammanställning av statistik och uppföljning

 • Kontakt med medlemsföreningar och enskilda medlemmar i föreningar

 • Besök på vår hemsida

 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

 • Administration vid prenumeration av tidningen Skogssport

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och/eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och din idrottsförening.

Om vi måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till en tävling i tredje land eller på annat sätt representerar förbundet internationellt.

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Vi har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet. 

Ändamål med behandling                             

Laglig grund                                                  

Hantering av medlemskap i förbundet

Avtal

Förbundsadministration

Avtal

Deltagande och administrering av förbundets utbildningsverksamhet

Allmänt intresse vid statsbidrags-finansierad utbildning. Avtal för ev. övriga utbildningsaktiviteter.

Deltagande i tävlingsverksamhet

Avtal

Ansökan om bidrag

Avtal och rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av förbundet

Allmänt intresse

Kontakt med förbundet

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning eller samtycke
(i förekommande fall)

Prenumeration av tidningen Skogssport

Avtal

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas tillinfo@orientering.se.
Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/ Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter www.datainspektionen.se.

Vi önskar dock att du i första hand vänder dig till oss på Svenska Orienteringsförbundet för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. Om du vill veta mer Har du frågor om förbundets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du info@orientering.se