Riktlinjer för barn och ungdomsidrott

Idrott för barn och unga är en stor och viktig del i många orienteringsföreningars verksamhet. Det är viktigt att verksamheten bedrivs med utgångspunkt i barn och ungas behov, förutsättningar och villkor. På den här sidan presenteras det viktigaste innehållet i riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott.

Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen en del av svensk lag. Det innebär att alla verksamhet behöver förhålla sig till Barnkonventionen. Som barn räknas varje människa under 18 år. Redan 2009 beslutade idrottsrörelsen att gemensamt föra in Barnkonventionen som en del av idrottens gemensamma verksamhetsidé, vision och värdegrund som är inledningen i Riksidrottsförbundets stadgar. Sedan dess omfattas all verksamhet för barn och ungdomar av Barnkonventionen.

I april 2022 presenterades dokumentet Riktlinjer för barn och ungdomsidrott. Riktlinjerna är en vägledning i vad idrottens gemensamma värdegrund och mål betyder i praktiken. Riktlinjerna omfattar alla barn och unga upp till och med 19 år. Detta för att inkludera alla årskurser i gymnasieskolan. Riktlinjerna har tagits fram i samråd med specialidrottsförbunden (SF) och barnrättsorganisationer (UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och Bris) och utgår från forskning om goda, idrottsliga utvecklingsmiljöer.

Riktlinjerna är indelade i fem olika huvudriktlinjer. Inom varje huvudriktlinje finns ytterligare riktlinjer som är konkreta insatser för att utveckla och bedriva en så bra verksamhet som möjligt. De fem huvudriktlinjerna är: Trygghet, Delaktighet, Glädje, Allsidighet och Hälsa. 

Nedan presenteras det viktigaste innehållet inom respektive riktlinje samt vägledning kring hur föreningen kan arbeta för att bedriva sin verksamhet med riktlinjerna som utgångspunkt.

  1. Trygghet, skapa trygga och välkomnande miljöer
  2. Delaktighet, erbjud delaktighet och inflytande
  3. Glädje, främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
  4. Allsidighet, möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
  5. Hälsa, bidra till hälsa och välbefinnande över tid