SF:s tillstyrkan av nationell idrottsutbildning

Tillstyrkan för utbildning i specialidrott i någon av våra fyra grenar - MTBO, orienteringslöpning (OL), PreO eller SkidO.

Från och med hösten 2011 är det möjligt att starta nationella idrottsutbildningar (NIU) inom ramen för den nya gymnasieskolan. Skolverket och Riksidrottsförbundet (RF) har per den 5 maj 2017 beslutat om en för specialidrottsförbundens (SF) gemensamma vägledning vid tillstyrkan av NIU. Respektive specialidrottsförbund kan också skriva fram särskilda hänsyn som är idrottsspecifik.

Här nedan följer information om vad som gäller generellt för ansökan om ”SFs tillstyrkan av NIU” (tidigare benämning har varit certifiering) samt specifikt för Svenska Orienteringsförbundet (SOFT). Först återges vad Peter Mattsson på RF vill att vi som SF förmedlar till alla SOFTs NIU-intressenter därefter beskrivs tidplan för framtagning av SOFTs idrottsspecifika vägledning samt tillstyrkansprocess. Kursiv text nedan är alltså från Peter Mattsson :

”RF har tillsammans med en referensgrupp från specialidrottsförbunden skapat en vägledning för SF vid tillstyrkan av idrottsutbildning för nationellt godkännande (NIU). Du finner dokumentet via följande länk:http://www.svenskidrott.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/idrottsgymnasium/sfs-tillstyrkan-av-niu.pdf

Detta dokument ersätter alla tidigare handlingar som använts i ärendet. Viktigt är att vi nu gemensamt verkar för att det felaktiga språkbruk som tidigare funnits korrigeras. Till exempel ska inte begreppet ”certifiering” förekomma. SF har att tillstyrka alternativt avstyrka en ansökan från en kommun eller enskild huvudman. I detta ska SF bedöma:

  1. Idrottsutbildningens elitidrottskaraktär, och 
  2. Huruvida idrottsutbildningen har ett etablerat samarbete med specialidrottsförbundet som är relevant för utbildningen

Dokumentets syfte är att vägleda SF i bedömningen. Vad som är utmärkande för ”elitidrottskaraktär” respektive ”ett etablerat samarbete med specialidrottsförbundet som är relevant för utbildningen” är det i slutänden respektive SF som har att bedöma. Återigen är dokumentets syfte att vägleda så att SF gör bedömningen på så likvärdiga grunder som möjligt, dock med hänsyn till respektive idrotts förutsättningar."

-------------------------------------------------------------------------------------------

SOFT har tagit fram en processbeskrivning för ansökan om SF:s tillstyrkan av NIU. Dokumentet, som ses nedan, beskriver tidplan för hela processen och anger vad ansökan ska innehålla. Dokumentet innehåller även referenser till olika källor; skolförordningar (Skolverket), riktlinjer (Riksidrottsförbundet) samt SOFTs egna dokument.

Ansökan från huvudmannens om SOFTs tillstyrkan av NIU ska ha inkommit till SOFT senast den 1 november två kalenderår innan utbildningen avses starta.

 

Dokumentation NIU

 

Process
NIU tillstyrkan

Process NIU tillstyrkan.pdf

Process NIU tillstyrkan.docx 

Kvalitetssamverkan
SOFT - NIU 

Kvalitétssamverkan SOFT - NIU.pdf

Kvalitétssamverkan SOFT - NIU.docx

Mallar

Mall framtagen av RF för SFs
verksamhetsplan för NIU
(bilaga till NIU-ansökan)

Mall verksamhetsplan NIU 2017-2018.doc

 

SOFTs verksamhetsplan för NIU med mål 2017-2018

Verksamhetsplan NIU 2017-2018 med SOFTs svarsdel ifylld

Kursplaner och andra stöddokument

Kursplan SPEIDS01

Idrottsspecialisering1_rev170825.pdf

Idrottsspecialisering1_rev170825.docx

Kursplan SPEIDS02

Idrottsspecialisering2_rev170825.pdf

Idrottsspecialisering2_rev170825.docx

Kursplan SPETRÄ01

Tränings-ochtävlingslära1_rev170828.pdf

Tränings-ochtävlingslära1_rev170828.docx

Kursplan SPETRÄ02

Tränings-ochtävlingslära2_rev170828.pdf

Tränings-ochtävlingslära2_rev170828.docx

Teknisk och taktisk förmåga

Teknisk och taktisk förmåga_rev170825.pdf

Teknisk och taktisk förmåga_rev170825.docx