08.09.2023

INFÖR FÖRBUNDSMÖTET 2024 – DAGS ATT MOTIONERA!

Orientering
Den 23-24 mars 2024 är det dags för Svensk Orienterings ordinarie förbundsmöte. Vill du/ni motionera? I så fall börjar det bli hög tid att agera!

Förbundsmötet är högsta beslutande organ för Svensk Orientering och det hålls vartannat år. Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive OF, utsedda av OF-möte eller av OF:s styrelse i de fall OF-mötet uppdragit till styrelsen att utse ombud. Då ombud utses bör jämställdhet mellan könen och variation i ålder eftersträvas.

På förbundsmötet den 23-24 mars kommer verksamhetsberättelser och årsredovisning för 2022 och 2023 att godkännas, dessutom ska verksamhetsinriktning för 2025-2026 att beslutas och förbundsstyrelse att väljas (nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 december).

Förbundsmötet ska också behandla förslag från förbundsstyrelsen och inkomna förslag (motioner).

En motion är en demokratisk rättighet och är ett mycket bra sätt att föra fram sin åsikt på. Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något. 

Enligt Svenska Orienteringsförbundets stadgar 13§ om Förslags avgivande:

"Förslag till ärende att behandlas vid ordinarie förbundsmöte (motion) ska skriftligen vara respektive OF och förbundets kansli tillhanda senast den 1 november året före mötet. Rätt att inge sådant förslag tillkommer OF samt till förbundet ansluten förening. Berört OF:s yttrande över motioner från eget distrikts föreningar ska vara förbundets kansli tillhanda senast den 1 december."

Lämna in motioner senast 1 november

Om din förening eller ditt distrikt vill motionera är det hög tid – den 1 november är deadline. Här  kan du läsa mer om hur du skriver en motion.

Inkomna motioner kommer att publiceras löpande här.

Föreslå förtjänstmedaljer

Förtjänstmedalj i silver delas ut till orienteringsledare för mångårig synnerligen gagnande verksamhet inom OF-styrelse eller förbundsstyrelse eller till annan idrottsledare, som i motsvarande grad gagnat orienteringsidrotten. Medaljen delas ut av förbundsstyrelsen på förslag av styrelsemedlem, OF eller förening. Förslag från förening ska tillställas respektive OF för yttrande och tillstyrkan. Normalfordringar är 15 års SOFT-eller OF-arbete i ledande befattning.

Förtjänstmedalj i guld delas ut till särskilt förtjänta ledare för mångårig verksamhet av bestående värde för orienteringsidrotten. Medaljen delas ut efter enhälligt beslut av styrelsen.

Läs mer om förtjänstmedaljer här.

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Uppdateringar i regelverk och stöddokument 1 juli
Banläggare SM
Digital informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
20240511 Inbjudan Informationsträff Nya Coacher Bild
Informationsträff om att ingå i SOFT:s arrangörslandslag
Fler nyheter