Årsmöte


Kallelse årsmötet 2024

Västergötlands Orienteringsförbunds årsmöte kommer att äga rum på Vara Folkhögskola onsdagen den 6:e mars 2024.
Motioner skall vara VOF tillhanda senast 21 januari.

Årsmötesagendan är prel.
18.00 Kaffe och tilltugg serveras i anslutning till möteslokalen
18.30 Inledning
18.45 Prisutdelningar och information av förbundet och dess verksamhet
19.00 Årsmötesförhandlingar
Mötet beräknas avslutas i god tid före kl 21.00.

Varje förening äger rätt att låta sig representeras av två ombud, av vilka ett har rösträtt.

Anmälan av ombud till årsmötet sker senast den 19 februari 2024. Anmälan görs på formulär här. Notera att ett ombud anmäls som "Ombud 1 - med rösträtt" (fullmakt) och det andra ombudet som "Ombud 2".

Årsmöteshandlingar, tillsammans med fullmakt som skall undertecknas av föreningens ordförande och sekreterare/kassör, tillsändes "Ombud 1" två veckor före årsmötet. Dokumenten tillgängliggörs på förbundets hemsida vid samma tidpunkt.

Motioner till årsmötet skall vara VOF:s kansli tillhanda senast den 21 januari 2024. Motionstidens utgång är satt med hänsyn till att styrelse och kommittéer skall ha möjlighet att behandla motionerna ordentligt.

Motionerna måste vara undertecknade av föreningens ordförande och sekreterare/kassör. För sent inkomna motioner behandlas ej av årsmötet 2024.

Väl mött! Styrelsen

Nedan finner ni dokumentationen inför årsmötet 2024 som hålls i Vara den 6 mars.

- Årsmöteshandlingar 2024
Innehåller styrelsens förslag till årsavgifter 2024

- Fullmakt årsmötet 2024

Inkomna motioner och förbundsstyrelsens förslag till förbundsmötet 2024
Västergötlands OFs styrelses behandling och förslag till beslut finns i årsmöteshandlingarna.

- VOFs styrelses kommentarer på inkomna motioner och förslag till beslut till förbundsmötet 2024

- Förslag från styrelsen angående tillsättningsförfarande för valberedningen

- Inga motioner har inkommit till VOFs årsöte.

- Verksamhetsberättelse 2023

- Verksamhetsplan 2024

- Verksamhetsbeskrivning 2024

- Kommunikationstrategi